Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Główny Geodeta Kraju X

I OSK 1311/17 - Wyrok NSA z 2019-03-19

). Ponadto w oparciu o art. 149 § 1a tej ustawy Sąd stwierdził, że przewlekłe prowadzenie postępowania nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa (punkt drugi...
przez Głównego Geodetę Kraju miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, ewentualnie o uchylenie go w tej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi...

I OSK 1708/19 - Wyrok NSA z 2022-09-02

w decyzji z 27 września 1995 r. zatwierdzoną listę osób uprawnionych. Zatem decyzja z 15 kwietnia 2004 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, o której to wadzie mowa...
decyzji z rażącym naruszeniem prawa, GGK uznał za uzasadnione stwierdzenie nieważności decyzji z 15 kwietnia 2004 r., Wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy wniosła Spółka...

I OSK 1604/21 - Wyrok NSA z 2022-05-11

, że przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia stanu faktycznego byłoby niecelowe, ponieważ nie można zarzucić rażącego naruszenia prawa i z tego powodu stwierdzić...
naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa zaś, to naruszenie wyłącznie takiego przepisu prawa, który nie budzi wątpliwości interpretacyjnych a tym samym nie wymaga...

I OSK 22/08 - Wyrok NSA z 2009-01-08

[...] czerwca 1993 r., odbyło się z rażącym naruszeniem prawa., Skargę na powyższą decyzję do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie wniosło Nadleśnictwo 'Śnieżka...
na rażące naruszenie prawa przy wydaniu decyzji, której nieważność została stwierdzona. W ocenie skarżącego organy administracji nie wskazały jakie przepisy prawa zostały...

IV SA/Wa 2619/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-02-18

. zatwierdzoną listę osób uprawnionych. Zatem decyzja z [...] kwietnia 2004 r. została wydana z wadą rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z 14...
czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2017 poz. 1257 ze zm.; dalej: k.p.a.). Wobec wystąpienia wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa, GGK uznał...

I SA/Wa 766/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

ostateczną decyzją administracyjną z naruszeniem przepisów o właściwości, bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa oraz zawierającej wadę powodującą...
nr [...] Prezydenta [...] z dnia [...] września 2010 r. została wydana z rażącym naruszeniem art. 20 ust. 3a Prawa geodezyjnego i kartograficznego z dnia 17 maja 1989 r. w zw. z art. 3...

I OSK 7/06 - Wyrok NSA z 2007-01-19

Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Śląskiego. We wniosku tym podniesiono, iż kwestionowana decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wnioskodawcy wskazali...
Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Województwa Śląskiego z dnia 5 maja 2004 r. była prawidłowa, skoro nie stwierdzono rażącego naruszenia prawa...

IV SA/Wa 1285/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-11

z jej wydaniem z rażącym naruszeniem prawa (art.156 par.1 pkt 2 k.p.a.)., Uzasadniając zarzuty wobec decyzji Starosty skarżący podniósł, że:, - dwie decyzje administracyjne...
do wniosku, że decyzja ta nie jest obarczoną rażącym naruszeniem prawa, podobnie jak i żadną inną kwalifikowaną wadą prawną., IV. Skarżący wniósł do Sądu skargę na decyzję...

I OSK 2692/17 - Wyrok NSA z 2018-05-07

konturu klasyfikacyjnego opisanego jako LsIV, nie można decyzji Starosty L. z dnia [...] października 2009r. znak: [...] zarzucić rażącego naruszenia prawa, w tym przepisów...
ustawy o lasach poprzez jego niewłaściwe zastosowanie polegające na utrzymaniu w mocy decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, tj. wbrew postanowieniom miejscowego planu...

I OSK 527/19 - Wyrok NSA z 2021-12-28

, tak jak to uczyniono w kwestionowanym postępowaniu klasyfikacyjnym, oznacza, że organy w tym zakresie działały z rażącym naruszeniem prawa, bowiem zastosowały wadliwie...
w przedmiocie klasyfikacji gruntów, zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, w sytuacji gdy nie zachodzą przesłanki określone tym przepisem;, - art. 156 § 1 pkt 2 w zw. z art...
1   Następne >   +2   +5   +10   32