Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej X

III SAB/Kr 27/20 - Wyrok WSA w Krakowie z 2020-05-26

z rażącym naruszeniem prawa, IV. oddala wniosek o przyznanie sumy pieniężnej na rzecz skarżącej, V. zasądza od Okręgowej Rady Adwokackiej na rzecz skarżącej kwotę 597 zł...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. Przyznanie od organu na rzecz skarżącej sumę pieniężną w wysokości połowy kwoty określonej w art. 154 § 6 p.p.s.a; 3. Zasądzenie...

II SAB/Kr 137/21 - Wyrok WSA w Krakowie z 2021-11-24

czynności w zakresie pytania określonego w punkcie 2 wniosku z dnia 26 maja 2021 r. II. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala...
, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Natomiast w razie nieuwzględnienia skargi w całości...

II GSK 311/19 - Wyrok NSA z 2019-05-10

. stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności; 3. stwierdził, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 4. nie wymierzył organowi grzywy; 5. przyznał...
Poa poprzez uznanie, że organ dopuścił się bezczynności noszącej znamiona rażącego naruszenia prawa w sytuacji, gdy czas wydania rozstrzygnięcia, przy uwzględnieniu...

II SAB/Lu 175/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-03-22

. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Okręgowej [...] na rzecz skarżącego kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu...
miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a)., Mając na uwadze powyższy przepis, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie - na podstawie art. 149 § 1 zdanie 1 p.p.s.a....

I OSK 447/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-10

z odpisem prawomocnego wyroku, stwierdził że bezczynność tego organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądził od Okręgowej Rady Adwokackiej...
lub czynności została uregulowana w przepisie art. 61 § 3 w zw. z art. 193 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r...

I OSK 447/15 - Postanowienie NSA z 2016-10-21

z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto zasądził od Okręgowej Rady Adwokackiej we Wrocławiu na rzecz skarżącego kwotę 100 (słownie: sto) złotych tytułem zwrotu kosztów...
naruszeniem prawa, gdyż organ wskazał jakie, jego zdaniem okoliczności przemawiały za nieudzielaniem żądanych informacji., Skargę kasacyjną od powyższego wyroku wniósł...

II SAB/Ol 86/15 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2016-02-16

30 stycznia 2015 roku, w terminie 14 dni; 2. orzeka, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Okręgowej Rady Adwokackiej na rzecz...
miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Na ocenę taką wpłynął fakt, że organ był przekonany o prawidłowym załatwieniu wniosku. Sąd nie dopatrzył się w działaniach organu...

III OSK 1076/21 - Wyrok NSA z 2022-04-13

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa (pkt 2), oddalił skargę w pozostałym zakresie (pkt 3) oraz zasądził od Wyższego Sądu Dyscyplinarnego...
nieważność postępowania z uwagi na brak zdolności sądowej Wyższego Sądu Dyscyplinarnego;, 2. na podstawie art. 184 pkt 2 P.p.s.a. naruszenie prawa procesowego mogącego...