Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojskowego Biura Emerytalnego X

III SA/Kr 1245/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-11-23

po 01.01.1999r., uznając, że zostały one wydane z rażącym naruszeniem prawa., Uzasadniając powyższe wnioski, M. W. przedstawił pogląd, że naliczanie mu po dacie...
waloryzacyjnych z rażącym naruszeniem prawa. Podstawowym argumentem podnoszonym przez wnioskodawcę, jak wskazał organ, jest twierdzenie, że w stosunku do jego osoby...

II SAB/Wa 612/19 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2019-11-06

) o stwierdzeniu, że przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz w pkt 3) o oddaleniu skargi w pozostałym zakresie...
postępowania przez organ nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz w pkt 3) oddalił skargę w pozostałym zakresie ., Pismem z 23 lipca 2019 r. W. L. wniósł...

II SAB/Łd 71/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-11-06

, że bezczynność Dyrektora Wojskowego Biura Emerytalnego w Ł. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. umarza postępowanie w zakresie pkt 4, 5, 6 wniosku; 4. oddala skargę...
bezczynności organu, stwierdzić trzeba w oparciu o analizę całokształtu okoliczności niniejszej sprawy, iż bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ocenie...

IV SA/Wr 158/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-07-03

z rażącym naruszeniem prawa: art. 7 Konstytucji RP oraz art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm...
2 k.p.a. możliwość stwierdzenia nieważności decyzji wydanych z rażącym naruszeniem prawa nie przedawnia się, skarżący wniósł o uchylenie zaskarżonej decyzji...

II SAB/Wa 527/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-21

nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie. W. L. pismem z dnia [...] lipca 2018 r. wniósł do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
wniosku z dnia [...] marca 2018 r. o wydanie zaświadczenia nie miało charakteru rażącego naruszenia prawa. Z akt sprawy wynika, że Dyrektor ZER podjął działania mające...

II SAB/Wa 305/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-12-13

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Podaniem z dnia 7 stycznia 2012 r. R. L. wystąpił do Dyrektora Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...
wystąpił do Ministra Spraw Wewnętrznych z wezwaniem do usunięcia naruszenia prawa, w którym podniósł , że Dyrektor Zakładu Emerytalno-Rentowego MSWiA nie wydał...

II SA/Wa 1120/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-15

Emerytalnego w W. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji waloryzacyjnych wydanych po 1 stycznia 1999 r., które zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Organ...
zaś pod uwagę, iż warunkiem skutecznego wniesienia skargi do sądu administracyjnego jest - zgodnie z art. 52 § 1 Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi...

II SA/Bd 179/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-03-07

lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.), a wówczas przedmiotem oceny jest samo prawo zainteresowanego do zaopatrzenia emerytalnego oraz wysokość świadczeń...
w postępowaniu administracyjnym, inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, akty prawa...

II SA/Bd 178/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-03-07

lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.), a wówczas przedmiotem oceny jest samo prawo zainteresowanego do zaopatrzenia emerytalnego oraz wysokość świadczeń...
w postępowaniu administracyjnym, inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, akty prawa...

II SA/Bd 181/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2013-03-07

lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.), a wówczas przedmiotem oceny jest samo prawo zainteresowanego do zaopatrzenia emerytalnego oraz wysokość świadczeń...
w postępowaniu administracyjnym, inne akty lub czynności z zakresu administracji publicznej dotyczące uprawnień lub obowiązków wynikających z przepisów prawa, akty prawa...
1   Następne >   +2   4