Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy X

II SAB/Op 69/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-12-10

organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4) dalej idącą skargę oddala, 5) zasądza od Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu na rzecz skarżącego...
do rozpatrzenia wniosku z dnia 28 sierpnia 2020 r., stwierdzenie, że organ dopuścił się bezczynności z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi grzywny w wysokości...

II SAB/Ol 14/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-22

administracyjnych; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz Z. K...
I sentencji wyroku., W ocenie Sądu bezczynność organu nie wyczerpywała przesłanki rażącego naruszenia prawa, gdyż wynikała z błędnej oceny prawnej organu...

II SAB/Ol 15/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-15

z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy na rzecz Z. K. kwotę 580 złotych (pięćset osiemdziesiąt) tytułem zwrotu kosztów postępowania...
orzekania w przedmiocie stwierdzenia, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a....

II SAB/Ol 1/22 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-02-10

informacji publicznej I. umarza postępowanie sądowe w zakresie bezczynności organu; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W okolicznościach sprawy nie budzi wątpliwości, że organ nie udzielił, w reakcji na wniosek o udostępnienie informacji publicznej...

I OSK 56/16 - Wyrok NSA z 2017-11-16

. stwierdza, że bezczynność organu, o której mowa w punkcie pierwszym, nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. w pozostałej części oddala skargę kasacyjną; 4. zasądza...
o przepis art. 16 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Równocześnie NSA uznał, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

III SA/Gl 1122/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-09-15

się z umożliwieniem wyeliminowania z obrotu prawnego aktów objętych wadą rażącego naruszenia prawa i nieuznaniem za skuteczne tych czynności, które mają na celu wywołanie...
to, że może zrezygnować z kontynuowania postępowania sądowego cofając skargę., Cofnięcie skargi wiąże sąd, chyba że zmierzałoby to do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu...

I SA/Sz 714/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-26

sprawę uznał jednak, że nie jest możliwe ograniczenie kompetencji sądu - w ramach kontroli legalności oceny projektu - w przypadku rażącego naruszenia prawa...
przypadków rażącego naruszenia prawa, rozumianego jako prawo powszechnie obowiązujące, np. w ramach ogólnego postępowania administracyjnego jako standardowe przesłanki...

I SA/Sz 713/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-25

oceny projektu - w przypadku rażącego naruszenia prawa w postępowaniu odwoławczym wywołanym wniesieniem protestu. W sytuacji dostrzeżenia przez sąd rozpatrujący skargę...
kwalifikowanych wad w postępowaniu konkursowym, w szczególności przypadków rażącego naruszenia prawa, rozumianego jako prawo powszechnie obowiązujące, np. w ramach...

II SAB/Ol 72/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-08-13

. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. przyznaje radcy prawnemu P. Z. od Skarbu Państwa - Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
do informacji publicznej oraz wskazał na rażące naruszenie przepisów prawa procesowego art. 35 § 1, § 2, § 3, art. 36 § 1 i § 2 oraz art. 104 § 1 i § 2 k.p.a....

I OSK 2022/14 - Wyrok NSA z 2015-10-16

miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w pkt. III. zasądził od Dyrektora Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy z siedzibą w Wałbrzychu na rzecz skarżącej Federacji...
o dostępie do informacji publicznej)., Stwierdzona zaś przez Sąd bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa z tej to przede wszystkim przyczyny...
1   Następne >   3