Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Bd 363/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-06-12

. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, ze zm.), dalej ustawa o VAT., Argumentacja przedstawiona we wniosku wskazywała jako istotę rażącego naruszenia prawa...
, że podatnik powołał się na przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej tzn. rażące naruszenie prawa, polegające...

I FSK 1255/12 - Wyrok NSA z 2013-07-25

o VAT., Organ stwierdził, że pojęcia 'rażącego naruszenia prawa', użytego w art. 247 § 1 pkt 3 O.p. nie można rozumieć, jak tego żąda strona, jako sprzeczność decyzji...
, a w szczególności z art. 17 VI Dyrektywy, nie jest podstawą do stwierdzenia nieważności decyzji podatkowej z uwagi na rażące naruszenie prawa, skoro organ działał w oparciu...

I SA/Wr 158/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-03

wywodził, że decyzja, której stwierdzenia nieważności domaga się strona, została wydana z rażącym naruszeniem prawa oraz zawiera wady powodujące jej nieważność z mocy...
kwalifikowanych jeżeli takimi dotknięta jest sama decyzja. Wyjaśnił przy tym, jak należy rozumieć pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' skutkujące stwierdzeniem nieważności...

I SA/Wr 1363/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-02-03

Kontroli Skarbowej we W. z dnia [...]r. Strona zarzuciła, że decyzja powyższa została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. : 1) art. 21 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 29...
orzecznictwa w sprawach podatkowych wskazał, że rażące naruszenie prawa, o jakim mowa w art. 247 § 1 pkt 3 o.p. ma miejsce wówczas, gdy decyzja została wydana wbrew...

I SA/Gd 859/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-06

przeprowadzenia u nich postępowań kontrolnych, nie może wywoływać dla niej negatywnych konsekwencji,, 3) rażące naruszenie prawa:, a) art. 121, art. 122, art. 123 § 1, art. 180...
podatkowej, chyba że zostaną one określone przez organ podatkowy w innej wysokości., Ustosunkowując się z kolei do zarzutu rażącego naruszenia prawa - art. 120, art. 121...

I SA/Gd 878/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-10-24

przeprowadzenia u nich postępowań kontrolnych, nie może wywoływać dla niej negatywnych konsekwencji,, 3) rażące naruszenie prawa:, a) art. 120, art. 121, art. 122, art. 123 § 1...
akcyzowego, stąd zarzut wydania decyzji bez podstawy prawnej uznać należy za bezzasadny., Ustosunkowując się z kolei do zarzutu rażącego naruszenia prawa - art. 120, art...

I SA/Wr 424/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-29

o stwierdzenie nieważności decyzji ostatecznej z [...] 2015 r. powołując się na art. 247 § 1 pkt 3 O.p. zarzucała rażące naruszenie prawa, tj: art. 7 Konstytucji RP, art...
ostatecznej., W uzasadnieniu skarżący wyjaśnił pojęcie rażącego naruszenia prawa odwołując się do poglądów orzecznictwa, zaznaczając, że może ono także dotyczyć prawa...

I SA/Wr 423/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-09-29

zarzucała rażące naruszenie prawa, tj: art. 7 Konstytucji RP, art. 120, art. 121 § 1, art. 148 § 1 i § 2 O.p., poprzez dowolne i niezasadne ustalenie adresu do doręczeń pism...
wydanego rozstrzygnięcia i nieprawidłowe doręczenie decyzji ostatecznej., W uzasadnieniu skarżący wyjaśnił pojęcie rażącego naruszenia prawa odwołując się do poglądów...

III SA/Wa 1895/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-06-07

ją postępowanie., Zdaniem GIKS, popartym orzecznictwem, rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej występuje, gdy decyzja została wydana wbrew...
tym przesłankom obarczono stronę obowiązkiem lub uchylono obowiązek. Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności...

I GSK 1426/11 - Wyrok NSA z 2013-03-28

. 247 § 1 pkt 2 - wydanie decyzji bez podstawy prawnej i w pkt 3 - wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa. O braku podstawy prawnej można mówić wówczas...
stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym., Rozważając przesłankę rażącego naruszenia prawa, określoną w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, organ trafnie w ocenie Sądu...
1   Następne >   +2   +5   +10   30