Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Szpitala X

II SAB/Łd 188/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-12-06

bez rażącego naruszenia prawa; 2) umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku z dnia 28 czerwca 2017 roku; 3) zasądza od Dyrektora...
informacji publicznej w terminie 14 dni od daty zwrotu akt organowi ; 2) stwierdzenie, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądzenie kosztów...

IV SAB/Po 68/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-08

, że bezczynność Dyrektora Szpitala nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. w pozostałym zakresie skargę oddala; 5. zasądza od Dyrektora Szpitala na rzecz skarżącego R...
[...] lutego 2021 roku,, 2) stwierdzenia, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3) wymierzenie organowi grzywny, o której mowa w art. 149 § 2...

IV SAB/Po 110/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-09-08

, że bezczynność Dyrektora Szpitala nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 4. w pozostałym zakresie skargę oddala; 5. zasądza od Dyrektora Szpitala na rzecz skarżącego R...
roku,, 2) stwierdzenia, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3) wymierzenie organowi grzywny, o której mowa w art. 149 § 2 p.p.s.a....

II SAB/Kr 21/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-11

miejsca z rażącym naruszeniem prawa; oddala wniosek o przyznanie skarżącej sumy pieniężnej; zasądza od Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej...
nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1a p.p.s.a.,, 3) zasądzenie na rzecz skarżącej sumy pieniężnej w wysokości 1.000 złotych...

II SAB/Kr 38/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-04-17

administracyjnymi (dalej jako: p.p.s.a),, 2) stwierdzenie, że bezczynność organu nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 a p.p.s.a.,, 3...
jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Z kolei § 1b tego przepisu...

II SAB/Kr 201/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-16

[...] w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej I. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsc z rażącym naruszeniem prawa; II. umarza postępowanie w przedmiocie...
stwierdzanie, że bezczynności miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3/ zasądzenia od organu na rzecz skarżącej kosztów postępowania w łącznej kwocie [...]zł według...

II SAB/Gd 57/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-09-13

. stwierdza, że bezczynność miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. oddala wniosek o przyznanie skarżącej sumy pieniężnej. A. wniosła do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego...
prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a p.p.s.a.). W przypadku, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 2 sąd może ponadto orzec...

II SAB/Kr 192/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-16

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektor Szpitala na rzecz skarżącej M. K. kwotę [...]zł ( słownie: sto pięć złotych dwadzieścia groszy ) tytułem...
, domagając się zobowiązania organu do rozpoznania wniosku, stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa i zasądzenia kosztów postępowania...

II SAB/Ke 2/17 - Wyrok WSA w Kielcach z 2017-03-09

prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art. 149 § 1a Ppsa). Sąd w przypadku, o którym mowa w § 1 może ponadto orzec z urzędu...
sprawy ale również wypowiedzenia się, czy bezczynność wystąpiła i czy miała charakter rażącego naruszenia prawa. Tym samym Sąd zobligowany jest do dokonania tej oceny ex...

IV SAB/Wr 44/20 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2020-05-14

, że organ dopuścił się bezczynności w sprawie, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala dalej idącą skargę; IV. zasądza od organu na rzecz skarżącego...
orzeczenia, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, - wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   12