Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie i Ochrony Zdrow X

II SAB/Kr 100/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-07-21

informacji publicznej I. stwierdza, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w N. S. dopuściło się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, II. umarza...
lub dokonania czynności przy jednoczesnym rozstrzygnięciu, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz ewentualnie o kwestiach wymienionych w art. 149 § 1b i §...

II SAB/Ol 145/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-12-14

publicznej w terminie 14 dni od otrzymania odpisu wyroku wraz ze stwierdzeniem jego prawomocności; stwierdzenie, że bezczynność organu nastąpiła z rażącym naruszeniem prawa...
procesowego według norm przepisanych., W odpowiedzi na skargę organ wniósł o stwierdzenie, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz o oddalenie...

II SA/Bd 6/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-02-03

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 11 grudnia 2008 r. wnosi o jego uchylenie zarzucając jemu rażące naruszenie prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny zważył...
, jej przedstawicielem lub pełnomocnikiem albo jeżeli skargę kasacyjną wnosi prokurator lub Rzecznik Praw Obywatelskich (art. 175 § 2 p.p.s.a.)., W niniejszej sprawie skarga...