Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej X

II SAB/Op 24/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-03-23

rozpoznania skargi wniesionej na podstawie art. 3 § 2 pkt 8 P.p.s.a. w zakresie oceny, czy bezczynność miała charakter kwalifikowany (z rażącym naruszeniem prawa). Sąd...
, czy bezczynność organu miała charakter rażący. Pojęcie to nie jest zdefiniowane ustawowo, natomiast w orzecznictwie za rażące naruszenie prawa uznawany jest stan, w którym bez żadnej...

II SAB/Op 40/20 - Wyrok WSA w Opolu z 2020-08-10

woli organu i nie powinna skutkować przyjęcia, że do bezczynności doszło z rażącym naruszeniem prawa ani nałożeniem grzywny., Postanowieniem referendarza sądowego z dnia 1...
do oceny, czy bezczynność organu miała charakter rażący. Pojęcie to nie jest zdefiniowane ustawowo, natomiast w orzecznictwie za rażące naruszenie prawa uznawany jest stan...

II SAB/Kr 189/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-11-06

, że Dyrektor Służby Więziennej w [...] dopuścił się bezczynności; III. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; IV. zasądza od Dyrektora...
wniosku o udostępnienie informacji publicznej w terminie czternastu dni od daty zwrotu akt organowi,, - stwierdzenie, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Łd 150/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-09-07

miała miejsca bez rażącego naruszenia prawa; 2) umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku skarżącego z dnia 21 marca 2016 roku; 3) przyznaje...
o zobowiązanie organu do udostępnienia informacji publicznej zgodnie z wnioskiem, stwierdzenie, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzenie organowi...

II SAB/Kr 82/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-06-08

z rażącym naruszeniem prawa; III. oddala wniosek o wymierzenie grzywny. Do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie skargę na bezczynność Dyrektora Okręgowego Służby...
z wnioskiem z dnia 29 lutego 2016 r., orzeczenie, iż bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz wymierzenie organowi grzywny., Skarżący wniósł...

II SA/Rz 67/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2010-03-10

kontroli Sąd doszedł do przekonania, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, które w myśl art. 156 § 1 pkt 1 k.p.a. jest przesłanką do stwierdzenia nieważności...
naruszeniem prawa, które jest przesłanką do stwierdzenia nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Przy ocenie naruszenia prawa jako 'rażące' należy brać...

I OSK 6/10 - Wyrok NSA z 2010-06-16

i 7 kpa, czego domagała się strona w odwołaniu. Nieważność mogłaby zaistnieć, gdyby wydanie decyzji nastąpiło bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Organ...
i stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji oraz utrzymanej nią w mocy decyzji organu I instancji ze względu na wydanie ich z rażącym naruszeniem prawa, ewentualnie...

II SA/Op 120/04 - Postanowienie WSA w Opolu z 2004-07-06

w skardze, że zaskarżona decyzja i poprzedzająca ją decyzja są dotknięte wadą nieważności z powodu rażącego naruszenia prawa, które polegało na braku jego zgody...
przy wydaniu zaskarżonej decyzji i poprzedzającej ją decyzji do rażącego naruszenia prawa, a w konsekwencji do stwierdzenia nieważności tych decyzji., Ponieważ zarówno...

I OSK 294/06 - Wyrok NSA z 2006-10-25

służbowego., W odwołaniu od tej decyzji L. S. zarzucał rażące naruszenie prawa w związku z tym, że orzeczenie dyscyplinarne zostało zaskarżone do sądu administracyjnego...
mu dodatku służbowego z rażącym naruszeniem prawa w sytuacji gdy decyzja o wymierzeniu kary dyscyplinarnej była przez niego zaskarżona do sądu., Wojewódzki Sąd...

II SA/Op 298/06 - Wyrok WSA w Opolu z 2006-09-07

zarzut rażącego naruszenia prawa jest słuszny, gdyż zgodna strony na zmianę decyzji w trybie art. 155 K.p.a. musi być udzielona wprost i wyraźnie...
oświadczona, a jej brak prowadzi do rażącego naruszenia prawa. Takie jednolite stanowisko, które podziela tut. Sąd, jest prezentowane w licznym orzecznictwie sądowym (por. wyrok...
1   Następne >   +2   +5   +10   13