Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej X

I OSK 1583/14 - Wyrok NSA z 2015-02-13

lokalu 1. uchyla punkt II zaskarżonego wyroku i w tym zakresie orzeka, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. zasądza...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz czy uzasadnione jest wymierzenie grzywny. Skarżący nie zgodził się też ze stanowiskiem organu, że oceniając przewlekłość...

I OSK 2061/13 - Wyrok NSA z 2013-12-17

miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierzył Dyrektorowi Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie grzywnę w wysokości 4.000 zł (pkt 2...
miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie postanowieniem z dnia [...] lutego 2013 r. odmówił P. B...

I SA 1039/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-10

. [...], jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu wskazał, co następuje:, Imiennym nakazem nr [...] z dnia [...] listopada 1967 r. Szef Oddziału Zakwaterowania Komendy...
., Odpowiadając na podnoszony przez E.K. argument, że dla oceny czy zachodzą przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa rozstrzygający...

I SA/Wa 364/05 - Wyrok WSA w Warszawie z 2005-04-18

[...] W. z dnia [...] grudnia 1999 r., złożyła B. S. zarzucając jej:, 1) rażące naruszenie prawa materialnego, a w szczególności art. 23 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 22 czerwca 1995...
, naruszenie to nie stanowi jednak, wbrew twierdzeniu skarżącej, rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Mając powyższe na względzie, Sąd...

I SA 1934/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-11-30

uznał to rażące naruszenie prawa za okoliczność nieistotną, ponadto nie ustosunkował się do zarzutu zawartego w odwołaniu, że w sprawie winny mieć zastosowanie przepisy...
9 lutego 1998 r. w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych (Dz. U. Nr 12, poz. 103). Zdaniem skarżącego rażącym naruszeniem prawa jest także brak...

II SA/Sz 500/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-07

okazała się zasadna, choć nie z powodów w niej podnoszonych., W rozpatrywanej sprawie istotne dla jej rozstrzygnięcia jest rażące naruszenie prawa, które legło u podstaw...
, że decyzja Dyrektora [...] Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w [...] została wydana z rażącym naruszeniem prawa, bowiem utrzymała w mocy decyzję Dyrektora Wojskowej Agencji...

I SA 374/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-10-19

dopuścił się wydania decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Inaczej mówiąc, rozpoznał sprawę niezgodnie z wnioskiem skarżącego, który dotyczył wypłaty ekwiwalentu pieniężnego...
naruszeniem prawa., Dyrektor Oddziału Rejonowego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w W. analizując sprawę ocenił, tak jak i organ I instancji, że M.M. nie zachował uprawnień...

II SAB/Bd 144/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-04-16

, 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W piśmie z dnia [...] czerwca 2012 r. S. P. wniósł do Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji...
działań, bezczynności tej nie można przypisać cech rażącego naruszenia prawa., Sąd nie mógł zobowiązać organu do ukarania pracownika winnego niezałatwienia sprawy...

I SA 487/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-09-21

oraz art. 104 kpa, jak również zasad ogólnych postępowania administracyjnego wyrażonych w art. 6-16 kpa., Wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa stanowi wadę kwalifikowaną...
sprawy w innym przedmiocie, niż wszczęte zostało postępowanie administracyjne, przy nierozstrzygnięciu sprawy objętej wnioskiem, stanowi rażące naruszenie art. 61...

II SA/Gd 1315/03 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-04-07

prawnej oraz z rażącym naruszeniem prawa., 'Wydanie decyzji odwoławczej co do innej decyzji niż zaskarżona w odwołaniu', czyli w niniejszej sprawie- wydanie postanowienia...
decyzji z rażącym naruszeniem prawa oznacza wadliwość decyzji skutkiem naruszenia nie tylko norm prawa materialnego, ale i procesowego (por. wyrok NSA z dnia 21 sierpnia...
1   Następne >   3