Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego X

II SAB/Ol 166/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-11

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. odmawia przyznania skarżącemu sumy pieniężnej; IV. zasądza od organu na rzecz skarżącego kwotę...
., w zakresie pkt 1 tegoż wniosku, w terminie 14 dni od zwrotu akt administracyjnych organowi; stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; orzeczenie...

I SAB/Bd 4/18 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2018-09-25

, że bezczynność organu nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa, 3. oddala wniosek o zasądzenie sumy pieniężnej. W złożonej do tut. Sądu skardze na [...] Prezesa...
ta bezczynność organu nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa. Skoro, jak wynika z akt sprawy, skarżący w dniu [...] maja 2018 r. złożyli taki wniosek to obowiązkiem organu...

I SA/Bd 15/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-03-12

charakteru rażącego naruszenia prawa oraz oddalił wniosek o zasądzenie sumy pieniężnej., Organ rentowy wykonując przedmiotowy wyrok, wydał w dniu 16 listopada, 2018 r...
ostatecznych, przy uwzględnieniu kryterium ich zgodności z prawem. Decyzja podlega uchyleniu, jeśli sąd stwierdzi naruszenie prawa materialnego w stopniu mającym wpływ...