Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa X

II SA/Op 7/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-28

, nie ustalił w sposób prawidłowy, że w sprawie wystąpiła przesłanka nieważności określona w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., tj. rażące naruszenie prawa, jak też nie wykazał...
grudnia 2009 r., przesłanką taką - obok braku podstawy prawnej - jest wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa., W tym miejscu wyjaśnić jeszcze należy, że instytucja...

II SA/Op 6/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-03-17

rozporządzenia Komisji (WE) nr 796/2004, który nie został wystarczająco zweryfikowany przez organ, co stanowiło rażące naruszenie prawa. Według Dyrektora OR ARiMR w Opolu...
, których kwalifikowalność do płatności nie została wystarczająco zweryfikowana, stanowi rażące naruszenie powyższego przepisu, przy czym pojęcie 'naruszonego prawa' powinno być rozumiane...

II SA/Op 78/15 - Wyrok WSA w Opolu z 2015-04-28

. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., tj. rażące naruszenie prawa, jak też nie wykazał, że zaistniała którakolwiek z pozostałych przesłanek nieważności określonych w tym przepisie...
w Opolu, podstawą stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 27 listopada 2008 r. było uznanie, że wydana ona została z rażącym naruszeniem prawa. W odniesieniu...

III SA/Po 894/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2015-02-10

przestrzegania powyższych zasad i obowiązujących przepisów przez Agencję stanowiłoby rażące naruszenie prawa, którego skutkiem są dotkliwe korekty finansowe nakładane na Państwo...
w odwołaniu i wskazała, że rażące naruszenie prawa przypisać można jedynie organowi, natomiast ona nie może ponosić z tego tytułu konsekwencji. Podkreśliła, że w decyzji...

II SA/Op 477/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-11

, która została wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., W wyniku powyższego rozstrzygnięcia, Kierownik BP ARiMR w Opolu po ponownym rozpoznaniu sprawy...
prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Hipoteza tego przepisu obejmuje zatem dwie rozłączne okoliczności. Dostrzec przyjdzie, że w decyzji z dnia 2 września 2013 r...

V SA/Wa 3261/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-24

, że w przypadku odstąpienia od tej zasady jego obowiązkiem jest wykazanie, że decyzja organu I instancji została wydana z rażącym naruszeniem prawa lub rażącym naruszeniem...
, gdyż decyzja organu I instancji została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 49 ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego., Zdaniem Sądu ocena organu...

I SA/Ke 212/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-08-25

jako aktu wydanego przez organ praworządnego państwa. Ze względu na rażące naruszenie prawa, organ odwoławczy uwzględniając treść art. 139 k.p.a. był uprawniony do orzeczenia...
nie zachodziło rażące naruszenie prawa, ani rażące naruszenie interesu społecznego., Uzasadniając skargę strona podniosła, że jakkolwiek artykuł 18 ust 1 akapit 2 rozporządzenia...

V SA/Wa 2287/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-06-01

k.p.a. i wyjaśnił, że w sprawie zaistniała przesłanka rażącego naruszenia prawa, uzasadniająca wydanie przez organ odwoławczy decyzji na niekorzyść strony odwołującej...
, gdyż decyzja organu I instancji została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Stosownie do brzmienia art. 139 k.p.a. organ odwoławczy nie może wydać decyzji na niekorzyść...

III SAB/Łd 38/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-11-25

postępowania sądowoadministracyjne; 2) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądza od Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego...
p.p.s.a. sąd stwierdza, czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W orzecznictwie sądowym, które skład orzekający w pełni podziela, wskazuje...

II SA/Op 478/14 - Wyrok WSA w Opolu z 2014-12-11

wydana bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Po ponownym rozpoznaniu sprawy w postępowaniu wznowieniowym, Kierownik Biura Powiatowego ARiMR w Opolu...
o stwierdzeniu nieważności, przesłanką taką jest wydanie decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Hipoteza tego przepisu obejmuje zatem dwie rozłączne...
1   Następne >   +2   +5   +10   100