Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie X

II SAB/Łd 38/19 - Wyrok WSA w Łodzi z 2019-07-18

. stwierdza, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku...
) stwierdzenie, iż przewlekłe prowadzenie postępowania nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa; 3) zasądzenie zwrotu kosztów postępowania według norm przepisanych., Odpowiadając...

IV SAB/Gl 25/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-04-26

wynikających z przepisów prawa; jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1). Sąd w przypadku...
wynikających z przepisów prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa...

II SAB/Sz 82/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-07

, że przewlekłość, o której mowa w punkcie I nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Pismem z dnia [...] sierpnia 2019 r. S. F. (zwana dalej: 'wnioskodawczynią...
za zasadne ponaglenie wnioskodawczyni wskazując, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, lecz nie miało ono cech rażącego naruszenia prawa., W dniu...

IV SAB/Po 196/21 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2021-12-01

. stwierdza, że organ dopuścił się bezczynności w udostępnieniu informacji publicznej, 3. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 4. zasądza...
o:, - umorzenie postępowania w zakresie bezczynności organu,, - stwierdzenie, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa,, - nieobciążanie organu kosztami...

II SAB/Łd 158/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-12-05

publicznej w terminie 14 dni od daty doręczenia akt organowi oraz orzeczenia, na podstawie art. 6 ustawy o odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa...
zostały mu udostępnione. Pełnomocnik wniosła również o niestwierdzanie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenie od skarżącego na rzecz...

II SAB/Lu 121/21 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-01-25

doręczenia odpisu prawomocnego wyroku wraz z aktami sprawy; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektora...
organu do rozpatrzenia ww. wniosku w zakresie w którym żądana informacja nie została udostępniona; stwierdzenia rażącego naruszenia prawa; zasądzenia od organu na jej rzecz...

II SAB/Lu 99/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-18

odpisu prawomocnego wyroku; II. stwierdza, że bezczynność Prezydenta Miasta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. A. K. wniósł w dniu [...] kwietnia 2018 r...
miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa (§ 1a)., Zgodnie z art. 149 § 2 p.p.s.a. - sąd, w przypadku, o którym mowa w § 1, może ponadto orzec z urzędu albo na wniosek...

III SAB/Kr 9/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2015-05-19

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. E. D. wnioskiem z dnia 27 grudnia 2013 r. zwróciła się do Powiatowego Centrum Pomocy...
Sąd stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 149 § 1 zdanie 2 P.p.s.a. Niewątpliwie organ uchybił podstawowym...

II SAB/Ke 144/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-11-24

Rodzinie w K. miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zobowiązania tego organu do załatwienia jego wniosku ze stycznia 2021 r. w nieprzekraczalnym terminie jednego...
miesiąca od dnia otrzymania wyroku, pod rygorem kary przewidzianej w przepisach prawa, a także zasądzenia na jego rzecz sumy pieniężnej i nałożenia na ww. organ grzywny...

II SAB/Ke 107/21 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2021-08-26

naruszeniem prawa oraz zobowiązania tego organu do załatwienia jego wniosku z kwietnia 2020 r. w nieprzekraczalnym terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania wyroku...
, pod rygorem kary przewidzianej w przepisach prawa oraz zasądzenie na jego rzecz sumy pieniężnej, a także nałożenia na ww. organ grzywny., W odpowiedzi na skargę organ...
1   Następne >   2