Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej X

I SA/Gl 890/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-10-15

lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio., W rozpatrywanej sprawie...
stwierdził zarazem, że w niniejszej sprawie nie miało miejsca działanie organu bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., Zaistniała sytuacja sprawiła...

III SA/Wa 1559/22 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2022-07-29

jednocześnie stanowisko, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., Postępowanie...
naruszeniem prawa., Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie zważył, co następuje:, Postępowanie sądowe należało umorzyć., Zgodnie z treścią art. 54 § 3 ustawy z dnia...

I SA/Po 647/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-05

postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio (art. 54 § 3 P.p.s.a.)., Sąd zauważa, że wydanie...
uwzględnienia skargi organ podatkowy wskazał, że w sprawie nie miało miejsca działanie organu bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa...

I SA/Sz 1044/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2018-01-16

jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., Z tzw. uprawnienia...
Skarbowej z dnia 6 października 2017 r. nr [...] w przedmiocie zastosowania przepisów prawa podatkowego postanawia: 1. Umorzyć postępowanie sądowe w sprawie. 2. Zasądzić...

I SA/Sz 543/17 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2017-07-18

miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., W myśl z kolei art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...
prawa podatkowego, dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych w zakresie skutków podatkowych odpłatnego zbycia nieruchomości., W piśmie z dnia [...] Strona wniosła...

I SA/Sz 665/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-08-20

jednocześnie, czy działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje...
prawa podatkowego p o s t a n a w i a: I. umorzyć postępowanie sądowoadministracyjne; II. zasądzić od Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej na rzecz skarżącego kwotę...

III SA/Gl 834/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-11-15

we wskazanym zakresie. Ratio legis tego rozwiązania wiąże się z umożliwieniem wyeliminowania z obrotu prawnego aktów objętych wadą rażącego naruszenia prawa i nieuznaniem...
to do obejścia prawa lub spowodowałoby utrzymanie w mocy aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności., W literaturze przedmiotu przyjmuje się, że cofnięcie skargi stanowi wyraz...

I SA/Ke 238/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2013-05-10

albo z rażącym naruszeniem prawa., Powyższe oznacza, że z chwilą uwzględnienia skargi przez organ postępowanie sądowoadministracyjne staje się bezprzedmiotowe...
jako 'skarżąca') złożyła skargę na wydaną przez Ministra Finansów interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego z dnia [...] stycznia 2013 r., nr [...]. Zaskarżona...

I SA/Po 1149/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-01-16

lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce bez podstawy prawnej albo z rażącym naruszeniem prawa., W niniejszej sprawie organ uwzględnił w całości skargę strony...
chroni prawa strony skarżącej., W świetle powyższego, na podstawie art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a. Sąd orzekł jak w pkt 1 sentencji postanowienia. Z kolei zawarte w pkt 2...

I SA/Rz 5/20 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2020-01-13

naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio., W myśl zaś art. 14 e § 1 a pk1 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 900...
I, na posiedzeniu niejawnym sprawy ze skargi Gminy S., na indywidualną interpretację przepisów prawa podatkowego, Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia...
1   Następne >   +2   +5   +10   33