Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Skarbowej X
  • Symbol

I SA/Gl 632/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-05

[...] Urzędu Skarbowego w G. (z dnia [...]) wydana została z rażącym naruszeniem prawa poprzez dokonanie nieprawidłowej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym...
Skarbowej w K. nie zgodził się z oceną, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, a w rezultacie zaskarżoną...

I SA/Sz 785/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-18

Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...], wskazując, że w sprawie nie zachodzi przesłanka rażącego naruszenia prawa przewidziana w art. 247 § 1 pkt 3 O.p....
konieczna dla stwierdzenia nieważności postanowienia. Organ szczegółowo wyjaśnił, na czym polega rażące naruszenie prawa, wskazując, że do rażącego naruszenia prawa dochodzi...

I SA/Sz 786/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-18

Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...], wskazując, że w sprawie nie zachodzi przesłanka rażącego naruszenia prawa przewidziana w art. 247 § 1 pkt 3 O.p. konieczna...
dla stwierdzenia nieważności postanowienia. Organ szczegółowo wyjaśnił, na czym polega rażące naruszenie prawa, wskazując, że do rażącego naruszenia prawa dochodzi wówczas...

I SA/Sz 787/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-18

[...], wskazując, że w sprawie nie zachodzi przesłanka rażącego naruszenia prawa przewidziana w art. 247 § 1 pkt 3 O.p. konieczna dla stwierdzenia nieważności postanowienia...
. Organ szczegółowo wyjaśnił, na czym polega rażące naruszenie prawa, wskazując, że do rażącego naruszenia prawa dochodzi wówczas, gdy występuje oczywista, jawna i rażąca...

I SA/Gl 633/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-05

[...] Urzędu Skarbowego w G. (z dnia [...]) wydana została z rażącym naruszeniem prawa poprzez dokonanie nieprawidłowej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym...
, że decyzja Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...], znak: [...] była nieprawidłowa i została wydana rażącym naruszeniem prawa, co uzasadnia przedmiotowy...

I SA/Gd 1044/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-18

do czerwca 2008 r. W/w żądanie strona oparła na art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej wskazując, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem przepisów prawa materialnego...
dotyczących ustalania proporcji odliczenia podatku naliczonego., Według Spółki, naruszenie prawa w stopniu rażącym przejawia się tym, że organ pierwszej instancji...

I SA/Ol 412/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-24

:, - odmowę stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]'r., pomimo iż została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. obowiązującego do dnia...
rażące naruszenie prawa, gdyż zdaniem organu dopuszczalny jest wybór jednej z możliwych interpretacji art. 28 u.p.d.o.f. wynikającej z orzecznictwa sądowego,, - błędne...

I SA/Po 570/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-12

[...], nr [...]. Uzasadniając zgłoszone żądanie podatniczka podniosła, że kwestionowana przez nią decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez to, że:, - zarówno w toku...
do rażącego naruszenia prawa, co powinno skutkować stwierdzeniem nieważności przedmiotowej decyzji., Dyrektor Izby Skarbowej w P. decyzją z dnia [...], nr [...], odmówił...

I SA/Po 569/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-12

przez niego decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez to, że:, - zarówno w toku postępowania, jak i w rozstrzygnięciu Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. wykroczył...
wyżej wady postępowania łącznie i każda z osobna pozwalają uznać, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa, co powinno skutkować stwierdzeniem nieważności...

I SA/Wr 38/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-17

[...] r., które to orzeczenie wydane zostało z rażącym naruszeniem przepisów prawa podatkowego, tj. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób...
. wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych., Dyrektor Izby Skarbowej we W. stwierdził następnie, że rażące naruszenie prawa przy wydaniu orzeczenia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100