Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Dyrektor Izby Administracji Skarbowej X

I SA/Sz 874/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-18

w sprzeczności z faktami wynikającymi z przeprowadzonych dowodów uzasadniona byłaby teza o rażącym naruszeniu prawa procesowego. Natomiast przyjęcie odmiennego stanowiska...
w kwestii stanu faktycznego sprawy w stosunku do stanowiska podatniczki, nie oznacza rażącego naruszenia prawa., Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem, pismem z dnia...

III SA/Wa 1787/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-03-18

. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. naruszeniem art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. w brzmieniu obowiązującym od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 31 grudnia 2008 r...
decyzji Dyrektora IAS z dnia [...] maja 2019 r. - z uwagi na wydanie ww. decyzji z rażącym naruszeniem prawa przez brak uznania stanowiska wyrażonego we wniosku za prawidłowe...

III SA/Gl 1018/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-31

października 2010 r.)., Zdaniem pełnomocnika powyższe nieprawidłowości wyczerpują przesłankę rażącego naruszenia prawa określoną w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...
na niezaistnienie w sprawie przesłanki rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu decyzji organ przedstawił ramy postępowania...

III SA/Wa 1064/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-14

wystąpienia w sprawie przesłanki rażącego naruszenia prawa o jakiej stanowi art. 247 § 1 pkt 3 O.p. stwierdził, iż w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz w doktrynie...
utrwalone jest stanowisko, że rażące naruszenie prawa następuje tylko wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu prawa...

I SA/Gl 1739/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-09

cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 - k.p.c.), art. 365 i 366 k.p.c. przesądza o wydaniu przedmiotowej decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Organy skarbowe...
, w której jako organ I instancji odmówił stwierdzenia nieważności decyzji objętej wnioskiem, wskazując na niezaistnienie w sprawie przesłanki rażącego naruszenia prawa...

I SA/Rz 405/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-08-30

., Skarżąca pismem z dnia 23.01.2017 r. wniosła o stwierdzenie nieważności ww. ostatecznej decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Jako podstawę wniosku...
ze zm. ), tj. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa poprzez:, niezastosowaniem art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

III SA/Wa 2490/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-23

[...] marca 2018 r. wskazując, że postanowienie to zostało wydane bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa, wyczerpywało przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji...
z dnia [...] marca 2018 r. W uzasadnieniu DIAS wyjaśnił istotę rażącego naruszenia prawa jako przesłanki stwierdzenia nieważności, po czym wywiódł, że kontrolowane...

III SA/Wa 2489/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-09-23

[...] maja 2018 r. wskazując, że postanowienie to zostało wydane bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa, wyczerpywało przesłanki stwierdzenia nieważności...
z dnia [...] maja 2018 r. W uzasadnieniu DIAS wyjaśnił istotę rażącego naruszenia prawa jako przesłanki stwierdzenia nieważności, po czym wywiódł, że kontrolowane...

II FSK 162/22 - Wyrok NSA z 2022-10-26

, że w stanie faktycznym sprawy doszło do rażącego naruszenia prawa, a przedmiotowa decyzja ostateczna ewidentnie odbiega od obowiązującego prawa w sposób niedwuznaczny...
wyrażonego we wniosku skarżącego za prawidłowe, tj. przez zaniechanie stwierdzenia, że decyzja Dyrektora IAS z 2 grudnia 2016 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa...

I SA/Ol 783/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-17

jej, na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, rażące naruszenie prawa, tj. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 8 ust. 1...
przesądzono także, iż tego typu naruszenie prawa ma charakter rażący w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Wskazała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...
1   Następne >   +2   +5   +10   100