Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalny Służby Więziennej X

I OSK 1524/10 - Wyrok NSA z 2011-02-04

., O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. decydują łącznie trzy przesłanki: oczywistość naruszenia prawa, charakter przepisu, który został naruszony...
, czy kontrolowana decyzja została podjęta z rażącym naruszeniem prawa nie wystarczy stwierdzenie, że dokonano błędnej wykładni prawa, ale niezbędne jest wykazanie, że przekroczenie...

I OSK 1335/10 - Wyrok NSA z 2011-01-20

i własnego lokalu mieszkalnego nie posiada. Dlatego należy uznać, że przyznanie mu równoważnika za remont lokalu mieszkalnego nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa...
prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Cechą rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste ich zestawienie...

I OSK 278/10 - Wyrok NSA z 2010-07-20

mieszkania i zamieszkiwał w lokalu należącym do jego rodziców, dlatego też przyznanie mu równoważnika stanowi rażące naruszenie prawa i konieczna stała się eliminacja decyzji...
decyzji bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.). Zestawienie przesłanek wymienionych w art. 156 § 1 K.p.a. stanowi katalog...

I OSK 138/09 - Wyrok NSA z 2009-09-30

dodatku za wysługę lat, brak jest w niniejszej sprawie przesłanki rażącego naruszenia prawa, na które powołuje się funkcjonariusz., Na skutek odwołania złożonego przez J...
pełnienia przez niego nadterminowej służby wojskowej i nadto przypisuje takiemu naruszeniu prawa przez organ cechę rażącego naruszenia prawa - tu wskazuje konkretne przepisy...

I OSK 867/10 - Wyrok NSA z 2010-11-03

tak dużej rozbieżności w interpretacji powołanych przepisów ustawy o Służbie Więziennej, nie można, w ocenie WSA, postawić skutecznie zarzutu rażącego naruszenia prawa...
pkt 2 k.p.a., tj. rażącego naruszenia prawa., Podstawą do zastosowania przesłanki 'rażącego naruszenia prawa', jak trafnie wskazał Sąd I instancji, jest stan prawny...

II SAB/Ol 35/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-27

zwrotu akt administracyjnych sprawy; 2/ stwierdza, że bezczynność w rozpoznaniu wniosku nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Decyzją personalną nr '[...]' z dnia 22...
z przepisu prawa. Jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., W przypadku skargi...

I OSK 637/11 - Wyrok NSA z 2011-11-24

., w wysokości 193,15 zł;, - z powodu rażącego naruszenia prawa., Organ stwierdził, iż przyznając nagrodę roczną za 2008 r., nie uwzględniono, że orzeczeniem Dyrektora Zakładu...
Karnego w B. z dniem 12 września 2008r., Zatem w ocenie Sądu organ trafnie przyjął, że decyzje te wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2...

II SA/Ol 633/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-17

nie uwzględnił, a na które powoływał się skarżący. Tym samym organ dopuścił się rażącego naruszenia prawa, zgodnie bowiem z art. 103 ust. 2 ustawy o Służbie Więziennej organ...
wojskową., Nie sposób zatem uznać, aby w przedmiotowym postępowaniu organy dopuściły się rażącego naruszenia prawa, co zarzuca skarżący. Przesłanki stwierdzenia nieważności...

II SA/Ol 634/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-09-25

instancji w ogóle nie uwzględnił, a na które powoływał się skarżący. Tym samym organ dopuścił się rażącego naruszenia prawa, bowiem zgodnie z art. 103 ust. 2 ustawy o SW...
się rażącego naruszenia prawa, co zarzuca skarżący. Przesłanki stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej ustawodawca określił w art. 156 § 1 Kpa. W punkcie 2 tego przepisu...

II SAB/Ol 89/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-10-12

. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektora Zakładu Karnego na rzecz skarżącego kwotę 100 złotych (słownie...
, przy czym termin ten jest liczony od daty zwrotu akt organowi., W ocenie Sądu stwierdzona bezczynność nie wyczerpywała przesłanki rażącego naruszenia prawa, gdyż wynikała...
1   Następne >   +2   5