Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad X

II GSK 1973/21 - Wyrok NSA z 2021-11-10

od dnia doręczenia akt organowi, w punkcie drugim stwierdził, że organ dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w punkcie III w całości oraz w punkcie V w całości, wnosząc o uchylenie zaskarżonego wyroku i rozpoznanie...

II SAB/Wa 335/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-10-23

dopuścił się bezczynności; 2. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza...
i niezałatwienia w terminie sprawy, w tym z rażącym naruszeniem prawa,, - zobowiązanie organu do załatwienia sprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania odpisu prawomocnego...

II SAB/Wa 3/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-03-11

w zakresie rozpoznania wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie w pozostałym zakresie; 3...
, nałożenie na organ grzywny (o której mowa w art. 149 § 2 P.p.s.a.), stwierdzenie rażącego naruszenia prawa przez organ oraz zasądzenie kosztów postępowania według norm...

II SAB/Wa 440/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-12-12

. stwierdza, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, wymierza Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad grzywnę w wysokości 1000,- (jeden...
na organ grzywny i stwierdzenia, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenie kosztów postępowania. W uzasadnieniu natomiast powołał się na opisany...

VIII SA/Wa 623/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-11-28

administracyjnej bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. Przez wydanie decyzji bez podstawy prawnej należy rozumieć sytuację, gdy w obowiązującym systemie prawnym brak...
jest przepisu upoważniającego organ administracji do rozstrzygania sprawy w drodze decyzji administracyjnej, natomiast przez rażące naruszenie prawa należy rozumieć...

II SAB/Wa 316/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-09-18

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2. umarza postępowanie przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Warszawie ; 3. zasądza od Generalnego Dyrektora Dróg...
miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz zasądzenie kosztów postępowania. Skarżący zasygnalizował, iż pełną informację od organu uzyskał w dniu [...] maja 2014 r...

II SAB/Łd 85/22 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-10-05

bez rażącego naruszenia prawa; 2. umarza postępowanie sądowoadministracyjne w zakresie zobowiązania organu do załatwienia wniosku skarżącego o udostępnienie informacji...
z art. 149 § 1a p.p.s.a. jednocześnie sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Sąd...

II SAB/Ke 10/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-03-15

z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w [...] na rzecz J. M. kwotę 100 (sto) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania. W dniu...
. Dla uznania rażącego naruszenia prawa nie jest jednak wystarczające samo przekroczenie ustawowych obowiązków, czyli terminów do załatwienia sprawy. Rażące naruszenie...

II SAB/Ke 95/22 - Wyrok WSA w Kielcach z 2022-12-07

, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. zasądza od Dyrektora [...] Zarządu Dróg Wojewódzkich w [...] na rzecz J. M. kwotę 100 (sto) złotych tytułem...
p.p.s.a. sąd stwierdza, czy bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organ miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Bezczynność o takim charakterze...

II SAB/Wa 515/20 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-01-13

. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie; 4. zasądza od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych...
., zwana dalej: u.d.i.p.)., Skarżący wniósł o: 1) uznanie bezczynności organu w niniejszej sprawie,, 2) ustalenie, że bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   30