Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Archiwum Państwowego X

II SAB/Rz 71/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-10-12

nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; III. w pozostałej części skargę oddala; IV. zasądza od Dyrektora Archiwum Państwowego w [...] na rzecz skarżącej A. R. kwotę...
się rażącego naruszenia prawa i bezczynności w tym zakresie., W odpowiedzi na skargę Dyrektor Archiwum Państwowego wniósł o oddalenie skargi, oddalenie wniosku o stwierdzenie...

II SAB/Wa 708/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-24

, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. oddala skargę w pozostałym zakresie, 4. zasądza od Dyrektora Archiwum Państwowego w [...] na rzecz J. S. kwotę...
prawo, tj. art. 13 i art. 16 ust. 1 u.d.i.p., Wniósł o zobowiązanie organu do niezwłocznego udzielenia żądanej informacji publicznej, stwierdzenie rażącego naruszenia prawa...

II SA/Wa 696/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-20

zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Dyrektor Archiwów Państwowych w odpowiedzi na skargę wniósł o jej odrzucenie, ewentualnie o oddalenie skargi jako niezasadnej...
nieważności zaskarżonego postanowienia w związku z jego wydaniem z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., Przepis art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. wprowadza...

I OSK 2963/15 - Wyrok NSA z 2016-04-12

z rażącym naruszeniem prawa. Skarżący dodał również, że w sprawie dwóch pierwszych zgód, Naczelny Sąd Administracyjny wyrokiem o sygn. akt I OSK 1665/12 oddalił skargę...
nr [...], jednakże argumenty skarżącego są identyczne z uprzednio podniesionymi w ww. postępowaniu., W nawiązaniu do zarzutu rażącego naruszenia prawa przedmiotowymi zgodami...

II SAB/Ol 135/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-10-22

. Ponadto wskazał, że uzasadnione jest żądanie uznania przez Sąd, że nastąpiła nieuzasadniona zwłoka oraz że nastąpiło rażące naruszenie prawa w przedmiotowej uchwale...
do organu wezwania do usunięcia naruszenia prawa, a zatem także z tego względu jego skarga podlega odrzuceniu. Wskazano przy tym, że przedmiotowa sprawa nie była prowadzona...

I SA/Wa 1059/08 - Wyrok WSA w Warszawie z 2008-12-10

[...] w Z. W uzasadnieniu strona skarżąca zarzuciła rażące naruszenie prawa, czyli art. 51z ust. 1 i 5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach...
prawa w stopniu mogącym mieć wpływ na wynik sprawy., Analiza zebranego w niniejszej sprawie materiału dowodowego wskazuje na niezasadność skargi., Organ administracji...

II SA/Wa 2404/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-04-26

Archiwum Państwowego [...] na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa., Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych w odpowiedzi...
z naruszeniem prawa zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej oddala skargę Naczelny Dyrektor Archiwów Państwowych postanowieniem nr [...] z dnia [...] września 2011 r...

II SA/Wa 1246/14 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-03-03

postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia nieważności lub w sprawie stwierdzenia wydania z naruszeniem prawa opisanych powyżej zgód, a następnie postanowieniem z dnia...
Państwowego [...] W. lub też o wydanie decyzji o stwierdzeniu wydania zaskarżonych zgód ('decyzji') z naruszeniem prawa. W uzasadnieniu podał, powołując przepisy ustawy...

I OSK 2272/15 - Wyrok NSA z 2016-02-17

przez przepisy prawa. Doszło więc do rażącego naruszenia prawa w zakresie rozpatrywania przez organ wniosku skarżącego, a Wojewódzki Sąd Administracyjny nie uchylił...
. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucono naruszenie prawa materialnego, co stanowi podstawę kasacyjną z art. 174 pkt 1 p.p.s.a. w związku z art. 145 § 1 ust. 1 lit. a p.p.s.a....

III OSK 3159/21 - Wyrok NSA z 2021-02-16

naruszeń prawa co do warunków wykonywania działalności regulowanej albo rażącego naruszenia wymaganych prawem warunków wykonywania działalności regulowanej lub zakazania...
regulowanej albo rażącego naruszenia wymaganych prawem warunków wykonywania działalności regulowanej lub zakazania przedsiębiorcy przez sąd wykonywania działalności objętej...
1   Następne >   2