Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Centralna Wojskowa Komisja Lekarska X

II SAB/Wa 739/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-06-23

naruszeniem prawa., W ocenie Sądu, czy w rozpoznawanej sprawie miało miejsce rażące naruszenie prawa, nie jest wystarczające samo przekroczenie ustawowych terminów...
, że bezczynność organu nie nosiła cech rażącego naruszenia prawa., Z uwagi na powyższe, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł, jak w sentencji. O kosztach Sąd...

II SA/Wa 1137/07 - Wyrok WSA w Warszawie z 2007-11-12

orzeczenia TWKL w O. nr [...] z dnia [...] r. Uzasadniając swój wniosek S. G. podał, że orzeczenie wydane zostało bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. S...
) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,, 2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio...

II SA/Wa 1516/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-08

orzeczenie Centralnej Wojskowej Komisji Lekarskiej w w całości, tylko i wyłącznie dlatego, iż orzeczenie to zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa. Nie składał skargi...
', albowiem jest to, zdaniem skarżącego, rażące naruszenie prawa skutkujące wydaniem orzeczenia niezgodnego z prawem, mające wpływ na ostateczne rozstrzygnięcie. Ponadto...

II SAB/Wa 594/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-02-16

[...] maja 2016 r., 2. stwierdza, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. umarza postępowanie. Pismem z dnia [...] maja 2016 r. skarżący P. Z. złożył...
również należy, że rażącym naruszeniem prawa jest stan, w którym bez żadnej wątpliwości i wahań można powiedzieć, bez potrzeby odwoływania się do szczegółowej oceny okoliczności...

II SA/Wa 380/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2009-11-12

rozważania nad zgodnością z prawem zaskarżonych decyzji należy wskazać, że zostały one wydane z rażącym naruszeniem prawa i dlatego skargi zasługują na uwzględnienie...
z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, uważane jest za rażące naruszenie prawa, określone w art. 156 § 1 pkt 2 kpa. Stanowi ono bowiem weryfikację...

II OSK 901/08 - Wyrok NSA z 2009-02-06

., jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, ewentualnie, uchylenie zaskarżonego orzeczenia w całości na podstawie art. 185 § 1 p.p.s.a. oraz przekazanie sprawy do ponownego...
decyzji - orzeczenia z dnia [...] czerwca 2005 r. z powodu rażącego naruszenia prawa przy jej wydaniu., Sformułowane w pkt 1 skargi kasacyjnej zarzuty byłyby prawidłowe...

II SA/Wa 746/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-11-21

zaskarżonego rozstrzygnięcia w związku z wydaniem go z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., Należy wskazać, że postępowanie przed organem...
, stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Oznacza bowiem niedopuszczalną weryfikację w postępowaniu odwoławczym decyzji ostatecznej...

OSK 1312/04 - Wyrok NSA z 2005-03-22

obydwu wyżej wymienionych decyzji. W uzasadnieniu swego stanowiska sąd podniósł że decyzje te zapadły z rażącym naruszeniem prawa, bowiem w jednej decyzji zostały połączone...
w postępowaniu sądowoadministracyjnym ujawnione zostało, że decyzje te zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa. Wymienione uregulowanie odnosi się do tych sytuacji...

II SA/Wa 1351/20 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2020-12-09

albo z rażącym naruszeniem prawa. Przepis § 2 stosuje się odpowiednio., Stosownie do art. 161 § 1 pkt 3 P.p.s.a., sąd wydaje postanowienie o umorzeniu postępowania...
., Zgodnie z art. 54 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 2325, dalej: 'P.p.s.a.'), organ...

II SA/Wa 1186/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-01-26

tym zarzucił rażące naruszenie:, a) przepisów prawa administracyjnego:, art 6 Kpa. (zasada praworządności);, art. 7 Kpa. (zasada prawdy obiektywnej);, art. 8 Kpa. (zasada...
odwoławczym);, art. 156 § 1 pkt 2 Kpa. (prawa do uznania jako nieważnej decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa)., b) przepisów prawa karnego:, art. 271 § 1 Kk...
1   Następne >   +2   5