Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony Burmistrz Miasta X
  • Symbol

II OSK 124/21 - Wyrok NSA z 2021-08-26

zaskarżonego wyroku; 2. stwierdza, że Burmistrz Miasta N. T. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa; 3. wymierza...
. stwierdził, że Burmistrz Miasta N.T. dopuścił się przewlekłego prowadzenia postępowania, które nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa;, III. w pozostałym zakresie...

II SAB/Bd 51/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-07-09

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądzić od Burmistrza M. na rzecz I. Ś. kwotę 100 (sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...
było to, że decyzja ta nie stała się ostateczna., Następnie organ I instancji dopatrzył się przesłanki rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji z dnia [...] września...

II OSK 1769/17 - Wyrok NSA z 2017-10-18

. - w terminie 30 dni od dnia zwrotu akt z prawomocnym orzeczeniem; w pkt II stwierdził, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; w pkt III oddalił...
w terminie 30 dni od dnia doręczenia prawomocnego wyroku; 2) stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa;, 3) przyznanie od organu na rzecz każdej...

IV SAB/Gl 24/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-05-12

. w przedmiocie bezczynności w zakresie udostępnienia informacji publicznej 1) stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 2) w pozostałym...
) orzeczenie czy bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa,, 3) wymierzenie organowi grzywny na podstawie art. 149 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo...

I OSK 1723/16 - Wyrok NSA z 2016-11-18

organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz w punkcie III zasądził od Burmistrza Miasta [...] na rzecz skarżącego kwotę 100 zł tytułem zwrotu kosztów...
organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz orzekł co do zwrotu kosztów postępowania sądowego., Sąd I instancji przywołał treść art. 13 ust. 1 ustawy...

II OSK 670/17 - Wyrok NSA z 2017-06-21

stwierdziło, że niezałatwienie ww. sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa. Postanowienie doręczono Burmistrzowi ... w dniu ... 2016 r., Burmistrz...
., ... - jeden miesiąc od daty otrzymania postanowienia. Kolegium stwierdziło, że niezałatwienie ww. sprawy w terminie nie miało miejsca z rażącym naruszeniem prawa...

IV SAB/Po 61/19 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2019-05-16

z rażącym naruszeniem prawa; 4. w pozostałym zakresie skargę oddala; 5. zasądza od Burmistrza Miasta na rzecz skarżącego R. O. kwotę [...]zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem...
. stwierdzenie, że Burmistrz Miasta dopuścił się bezczynności (art. 149 § 1 pkt 3 p.p.s.a.),, 4. stwierdzenie, że bezczynność miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa (art...

IV SAB/Po 17/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-12-06

, że bezczynność organu nie miała charakteru rażącego naruszenia prawa; 4. w pozostałym zakresie skargę oddala; 5. zasądza od Burmistrza Miasta na rzecz skarżącego W. W. kwotę...
termin 7-dniowy. Pomimo upływu terminu określonego w art.133k.p.a. Burmistrz Miasta działa z rażącym naruszeniem prawa, nie przekazując pełnych akt sprawy do organu wyższej...

I OSK 1690/15 - Wyrok NSA z 2017-01-31

z rażącym naruszeniem prawa; 2) oddala skargę kasacyjną w pozostałym zakresie; 3) odstępuje od zasądzenia od K. W. na rzecz Burmistrza Miasta [...] zwrotu kosztów...
organów administracji publicznej., Skarżący podniósł także, że rażącym naruszeniem prawa pozostaje celowe ignorowanie przez Burmistrza R. narzuconego przez ustawodawcę w art...

II SAB/Bk 62/14 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2014-11-06

. stwierdza, że bezczynność Burmistrza C. nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądza od Burmistrza C. na rzecz skarżącego P. K. kwotę 357 (słownie: trzysta...
rażącego naruszenia prawa. Na mocy ustawy z dnia 20 stycznia 2011r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. z 2011r. Nr 34...
1   Następne >   +2   +5   +10   100