Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

III OSK 173/21 - Wyrok NSA z 2021-03-16

postanowienia organu pierwszej instancji, w sytuacji, gdy postanowienie to zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa, co w świetle art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. skutkuje...
, gdy nieprawidłowym było utrzymanie w mocy przez organ drugiej instancji postanowienia organu pierwszej instancji, bowiem zostało ono wydane z rażącym naruszeniem prawa...

I OSK 915/17 - Wyrok NSA z 2019-01-22

zawodowy. Wydanie decyzji bez podstawy prawnej byłoby obarczone wadą rażącego naruszenia prawa. W zaistniałym stanie faktycznym, w związku z brakiem podstaw prawnych...
bowiem w sprawie przesłanki rażącego naruszenia prawa, a zwłaszcza do takiej konkluzji nie mogło prowadzić nawet ewentualne 'oczywiście' przewlekłe prowadzenie...

II SAB/Ol 150/21 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2022-01-25

kwalifikowany, tj. czy miała ona miejsce z rażącym naruszeniem prawa, w rozumieniu art. 149 § 1a p.p.s.a., Podnieść także należy, że organy administracji publicznej obowiązane...
Regionalnego do rozpoznania wniosku skarżącego D. L - S. z dnia [...] - w terminie 14 dni; II. stwierdza, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem...

III OSK 4111/21 - Wyrok NSA z 2021-10-13

rozstrzygnięcia. Organ odwoławczy nie wykazał aby doszło do rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu społecznego. Kwestie te nie były w ogóle podnoszone...
, zaskarżając go w całości. Zaskarżonemu wyrokowi zarzucił:, 1. naruszenie prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy, tj. art. 145 § 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia...

II SAB/Lu 53/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-08

z rażącym naruszeniem prawa;, 4) przyznanie skarżącemu od organu sumy pieniężnej w wysokości połowy kwoty określonej w art. 154 § 6 ustawy prawo o postępowaniu przed sądami...
oraz powołaną podstawą prawną, natomiast art. 135 p.p.s.a. obliguje sąd do wzięcia pod uwagę z urzędu wszelkich naruszeń prawa., Kognicja sądów administracyjnych do rozpoznania...

III OSK 403/21 - Wyrok NSA z 2021-09-28

jako rażące naruszenie prawa powodującą stwierdzenie nieważności. Zgodnie z art. 6 k.p.a organy administracji działają na podstawie przepisów prawa. Oznacza to, że klauzule...
. 174 pkt 1 p.p.s.a. przewiduje dwie postacie naruszenia prawa materialnego, a mianowicie błędną jego wykładnię lub niewłaściwe zastosowanie. Przez błędną wykładnię...