Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Wr 251/09 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2009-08-28

. W motywach tego wniosku podano, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 61 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu...
Naczelnego Sądu Administracyjnego, Samorządowe Kolegium Odwoławcze podkreśliło, że pojęcie 'rażącego naruszenia prawa' nie jest zawężone tylko do naruszeń przepisów materialnych...

II SA/Wr 445/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-08-31

:, Postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności opisanej wyżej decyzji Kolegium z dnia 26 lutego 2002 r., jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa, zostało wszczęte...
też działanie Kolegium opisane w decyzji z dnia 26 lutego 2002 r. miało charakter rażącego naruszenia prawa, gdyż ostateczny status decyzji Wójta Gminy D. nie uprawniał Kolegium...

II SA/Wr 451/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-10-13

administracyjnego stanowiącego, że organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Należy pamiętać, że 'rażące naruszenie...
prawa' stanowi kwalifikowaną formę 'naruszenia prawa'. Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią...

II SA/Wr 442/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-22

, że decyzja Kolegium został wydana z rażącym naruszeniem prawa - art. 6, art. 7 i art. 127 § 1 kpa - poprzez 'niewskazanie w uzasadnieniu decyzji przepisu, z którego wynika...
naruszeniu prawa. Przywołując poglądy sformułowane w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego w kwestii rażącego naruszenia prawa oraz treść art. 59 ust. 1 i art...

II SA/Wr 618/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-12-13

wydana została z rażącym naruszeniem prawa. Zgodnie bowiem z treścią 'art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 2' ustawy z dnia 28 maja 1957 r. o sprzedaży przez Państwo domów mieszkalnych...
prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,, 3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,, 4) została skierowana do osoby nie będącej stroną...

II SA/Wr 123/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-05-18

[...] r. (Nr[...]), zmienionej jego decyzjami z dnia [...]r. i z dnia [...]r., zarzucając, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Na samym wstępie wnioskodawcy...
do wydania decyzji w przedmiocie pozwolenia na budowę. Powyższe - w ocenie stron - oznacza, że decyzję organu I instancji wydano z rażącym naruszeniem prawa, powodującym...

I SA/Wr 38/10 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2010-03-17

[...] r., które to orzeczenie wydane zostało z rażącym naruszeniem przepisów prawa podatkowego, tj. przepisu art. 21 ust. 1 pkt 17 ustawy o podatku dochodowym od osób...
. wynagrodzenia podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych., Dyrektor Izby Skarbowej we W. stwierdził następnie, że rażące naruszenie prawa przy wydaniu orzeczenia...

I SA/Wr 1522/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-03-16

wolnostojącego garażu nie dopuścił się rażącego naruszenia prawa. Jeżeli zaś chodzi o uchwałę pięciu sędziów NSA z dnia 25 czerwca 2001r. sygn. akt FPK 4/00, to według...
wydawał decyzje ustalające wymiar podatku od nieruchomości za 2001r. z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem skarżącego niezbędną przesłanką do uznania przedmiotowego garażu...

II SA/Wr 360/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-08-02

wydana została z rażącym naruszeniem prawa i tym samym pozostaje w oczywistej sprzeczności z treścią przepisu, w oparciu o który została podjęta., W dalszej części Kolegium...
[...] r. nr [...] należy utrzymać w mocy, wskazując, że w orzecznictwie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej...

II SA/Wr 201/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-28

o wszczęcie postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności opisanego powyżej zezwolenia, jako wydanego z rażącym naruszeniem prawa, to jest przepisów:, - art. 27 ust. 2 pkt...
i jest rażącym naruszeniem prawa';, - art. 43 ustawy o odpadach i przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych...
1   Następne >   +2   +5   +10   100