Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 450/19 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-11-14

. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2018 r., poz. 800 ze zm.) - dalej 'O.p.' poprzez uznanie, iż w sprawie nie doszło do rażącego naruszenia prawa pomimo braku jednolitego...
do rażącego naruszenia prawa w zakresie przepisu art. 3 ust. 5 u.p.o.l., który został wskazany jako podstawa prawna objętej wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji Prezydenta...

I SA/Sz 785/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-18

Naczelnika Trzeciego Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...], wskazując, że w sprawie nie zachodzi przesłanka rażącego naruszenia prawa przewidziana w art. 247 § 1 pkt 3 O.p....
konieczna dla stwierdzenia nieważności postanowienia. Organ szczegółowo wyjaśnił, na czym polega rażące naruszenie prawa, wskazując, że do rażącego naruszenia prawa dochodzi...

I SA/Sz 786/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-18

Urzędu Skarbowego w S. z dnia [...], wskazując, że w sprawie nie zachodzi przesłanka rażącego naruszenia prawa przewidziana w art. 247 § 1 pkt 3 O.p. konieczna...
dla stwierdzenia nieważności postanowienia. Organ szczegółowo wyjaśnił, na czym polega rażące naruszenie prawa, wskazując, że do rażącego naruszenia prawa dochodzi wówczas...

I SA/Sz 787/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-18

[...], wskazując, że w sprawie nie zachodzi przesłanka rażącego naruszenia prawa przewidziana w art. 247 § 1 pkt 3 O.p. konieczna dla stwierdzenia nieważności postanowienia...
. Organ szczegółowo wyjaśnił, na czym polega rażące naruszenie prawa, wskazując, że do rażącego naruszenia prawa dochodzi wówczas, gdy występuje oczywista, jawna i rażąca...

I SA/Sz 874/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2018-01-18

w sprzeczności z faktami wynikającymi z przeprowadzonych dowodów uzasadniona byłaby teza o rażącym naruszeniu prawa procesowego. Natomiast przyjęcie odmiennego stanowiska...
w kwestii stanu faktycznego sprawy w stosunku do stanowiska podatniczki, nie oznacza rażącego naruszenia prawa., Nie zgadzając się z powyższym rozstrzygnięciem, pismem z dnia...

II SA/Sz 272/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-18

uwarunkowaniach stanowi rażące naruszenie prawa, wyczerpujące przesłankę nieważności art.156 § 1 pkt 2 K.p.a.;, 2) rażącą obrazę przepisów prawa materialnego, która miała...
do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności. W ocenie Spółki, w niniejszej sprawie nie wystąpiła żadna z trzech przesłanek rażącego naruszenia prawa: oczywistość...

I SA/Sz 248/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-06-20

, stanowiło rażące naruszenie prawa, tj. przesłankę przewidzianą w art. 247 § 1pkt 3 O.p., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K., decyzją z dnia [...] roku znak...
, decyzja, której dotyczyło żądanie stwierdzenia nieważności, nie jest dotknięta wadą rażącego naruszenia prawa, a rozstrzygnięcie dotyczące wymiaru podatku...

II SA/Sz 500/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-29

Prokuratury Rejonowej złożył sprzeciw od decyzji Prezydenta, zarzucając jej rażące naruszenie prawa, tj. art. 107 § 1 i § 4 kpa, art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 i ust. 2...
[...] r. w zaskarżonej części. Kolegium uzasadniło w decyzji, że o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić, co do zasady, w przypadku wybrania jednej z wykładni...

II SA/Sz 499/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-09-08

Prokuratury Rejonowej złożył sprzeciw od decyzji Prezydenta, zarzucając jej rażące naruszenie prawa, tj. art. 107 § 1 i § 4 kpa, art. 8 pkt 2 w związku z art. 10 ust. 1 i ust...
S. z dnia [...] r. w zaskarżonej części. Kolegium uzasadniło w decyzji, że o rażącym naruszeniu prawa nie można mówić, co do zasady, w przypadku wybrania jednej...

I SA/Sz 874/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-03-10

. W uzasadnieniu wniosku strona zarzuciła decyzji Wójta rażące naruszenie prawa materialnego poprzez zastosowanie do powierzchni budynków zajętych na prowadzenie działalności...
prowadzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności jako postępowania nadzwyczajnego stwierdziło, że strona w istocie nie wykazała rażącego naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100