Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Rz 430/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-07-07

ta jest nieprawidłowa i została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. art. 43 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów...
decyzji organ odwołał się do ustawowej definicji pojęcia 'rażące naruszenie prawa' utrwalonej w orzecznictwie sądowo-administracyjnym. Powołał wyrok Naczelnego Sadu...

I SA/Rz 848/10 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-03-15

, podniosło że w tym stanie rzeczy należy stwierdzić, że decyzje Prezydenta Miasta P. zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa, co stanowi przesłankę nieważności...
i jako przesłankę ich wydania wskazano rażące naruszenie prawa przez organ I instancji. Z treści uzasadnień decyzji Kolegium w żaden sposób nie wynika na czym polegało owo...

I SA/Rz 405/18 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2018-08-30

., Skarżąca pismem z dnia 23.01.2017 r. wniosła o stwierdzenie nieważności ww. ostatecznej decyzji, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Jako podstawę wniosku...
ze zm. ), tj. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa poprzez:, niezastosowaniem art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób...

I SA/Rz 38/06 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2006-03-23

, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Dyrektor Izby Celnej decyzją nr [...] z dnia [...].09.2005r. odmówił stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Celnego...
administracyjnego'. Przedmiotową tezę odnieść można również do zapisu art. 247 § l Ordynacji podatkowej., Przesłanki rażącego naruszenia prawa, to przesłanka kwalifikująca...

I SA/Rz 867/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-02-25

: 'o.p.') oraz o umorzenie postępowania podatkowego. W uzasadnieniu skargi podatnik podniósł, że przedmiotowa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. art...
o właściwości, 2. została wydana bez podstawy prawnej, 3. została wydana z rażącym naruszeniem prawa, 4. dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją...

II SA/Rz 694/04 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2005-11-04

pojęcia 'rażące naruszenie prawa' zarówno w literaturze, jak i orzecznictwie ścierają się dwa stanowiska. Według pierwszego z nich rażące naruszenie prawa zachodzi...
'Zagadnienie rażącego naruszenia prawa w postępowaniu administracji, PiP 1986, nr 1, s. 69 i n./. Podobne stanowisko zajmuje J. Borkowski, według którego rażąco naruszono prawo...

I SA/Rz 974/12 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2012-11-22

, nie wystąpił jednakże błąd w subsumpcji tak ustalonego stanu faktycznego. W związku z powyższym nie można więc mówić o rażącym naruszeniu prawa w związku z wydaniem decyzji...
. U. z 2010 r., Nr 95, poz. 613, ze zm. - zwanej dalej ustawą o podatkach i opłatach lokalnych). Można w tej sytuacji mówić więc o rażącym naruszeniu prawa, w rozumieniu art...

II SA/Rz 194/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-05-08

nieważności ww. decyzji zarzuciła rażące naruszenie prawa, a to art. 33 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2005 r. nr 240, poz. 2027...
ww. decyzji, nie dopatrzywszy się rażącego naruszenie prawa przy wydawaniu decyzji objętej wnioskiem ., Dnia 22 listopada 2013 r. do Kolegium wpłynął wniosek H.P....

I SA/Rz 96/11 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2011-04-07

z rażącym naruszeniem prawa, co stanowi przesłankę nieważności decyzji, określoną w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej., Odwołanie od tej decyzji wnieśli A.G. K. i J. K...
, którego byłyby z nimi sprzeczne., Rażące naruszenie prawa zachodzi wtedy, gdy istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu, a rozstrzygnięciem (podjętą...

II SA/Rz 847/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-10-03

nie może być mowy o rażącym naruszeniu prawa, o którym można mówić jedynie w sytuacji, gdy decyzja została wydana wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w przepisie...
, aby nie powstawały wątpliwości co do jego związku z określoną decyzją'. Brak podpisu na złącznikach do decyzji nie nosi cechy rażącego naruszenia prawa. Przepis art. 107 § 1...
1   Następne >   +2   +5   +10   100