Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Po 157/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

., Zaskarżonej decyzji Prokurator zarzucił wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów regulujących...
, o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi organ skarżący wskazał...

III SA/Po 148/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

, sprzeciw., Zaskarżonej decyzji Prokurator zarzucił wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów...
pkt 2 k.p.a., o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu Prokurator...

III SA/Po 158/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

., Zaskarżonej decyzji Prokurator zarzucił wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów regulujących...
, o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi organ skarżący wskazał...

IV SA/Po 760/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-11-22

, iż została ona wydana:, - z rażącym naruszeniem prawa, tj. przepisów prawa materialnego (art. 130 ust.3 i 4 u.p.r.d. oraz § 8 ust. 6 rozporządzenia) poprzez przyjęcie, że §...
, nie może w ocenie SKO stanowić o tym, iż decyzja z dnia 20.12.2013r. znak: [...]została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Okoliczność, iż późniejsze orzeczenia judykatury...

III SAB/Po 31/22 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2023-03-29

, że Okręgowa Izba Radców Prawnych w [...] dopuściła się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania z rażącym naruszeniem prawa. Ponadto wniosła o rozpoznanie...
radców prawnych prowadzoną przez Radę OIRP w [...] i stwierdziło, że bezczynność nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz wyznaczyło nowy termin załatwienia...

III SA/Po 149/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

., Zaskarżonej decyzji Prokurator zarzucił wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów regulujących...
, o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu skargi organ skarżący wskazał...

IV SA/Po 491/12 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2012-09-12

, iż rzeczona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa tj. wydana wbrew oczywistemu przepisowi dotyczącemu zasad dokonywania podziału nieruchomości, tym samym decyzja...
się na działce nr [...]/[...], a w większej części na działce nr [...]/[...]. Tak więc decyzja z dnia [...].11.2003 r. została wydana z rażącym naruszeniem prawa (art. 156 § 1 pkt...

I SA/Po 570/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-12

[...], nr [...]. Uzasadniając zgłoszone żądanie podatniczka podniosła, że kwestionowana przez nią decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez to, że:, - zarówno w toku...
do rażącego naruszenia prawa, co powinno skutkować stwierdzeniem nieważności przedmiotowej decyzji., Dyrektor Izby Skarbowej w P. decyzją z dnia [...], nr [...], odmówił...

I SA/Po 569/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-12-12

przez niego decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa poprzez to, że:, - zarówno w toku postępowania, jak i w rozstrzygnięciu Naczelnik Urzędu Skarbowego w P. wykroczył...
wyżej wady postępowania łącznie i każda z osobna pozwalają uznać, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa, co powinno skutkować stwierdzeniem nieważności...

III SA/Po 156/13 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2013-04-04

[...] Prokurator Rejonowy w P. wniósł sprzeciw na podstawie art. 184 § 1 k.p.a., W sprzeciwie zarzucił wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym...
Odwoławcze w zaskarżonej decyzji odmiennego stanowiska odnośnie art. 90 TWE jest rażącym naruszeniem prawa, albowiem przepis ten jest jasny i oczywisty, dotyczy podatku...
1   Następne >   +2   +5   +10   100