Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Ol 412/12 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-10-24

:, - odmowę stwierdzenia nieważności decyzji Naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia '[...]'r., pomimo iż została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. obowiązującego do dnia...
rażące naruszenie prawa, gdyż zdaniem organu dopuszczalny jest wybór jednej z możliwych interpretacji art. 28 u.p.d.o.f. wynikającej z orzecznictwa sądowego,, - błędne...

I SA/Ol 594/14 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2014-09-18

.), dalej jako: 'K.p.a.', tj. z uwagi na rażące naruszenie prawa, jakim, w ocenie organu, było ustalenie wnioskodawcy kwoty zwrotu podatku akcyzowego bez pisemnej zgody drugiego...
do rażącego naruszenia prawa, tj. przepisu art. 3 ust. 4 ustawy o zwrocie podatku akcyzowego, gdyż treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu przez proste...

I SA/Ol 783/20 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2021-02-17

jej, na podstawie art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, rażące naruszenie prawa, tj. art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w zw. z art. 8 ust. 1...
przesądzono także, iż tego typu naruszenie prawa ma charakter rażący w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Wskazała, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie...

I SA/Ol 893/16 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2017-01-26

jej z rażącym naruszeniem prawa. Wskazał na naruszenie art. 23 § 1, 3 i 5 O.p., poprzez dokonanie przez organ oszacowania podatku naliczonego, a tym samym zastosowanie...
Naczelnika Urzędu Skarbowego naruszała wskazane przez skarżącego przepisy prawa w stopniu uzasadniającym twierdzenie, że organ dopuścił się rażącego naruszenia prawa...

II SA/Ol 450/08 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2008-09-16

na wytwarzanie odpadów o kodzie 19 12 12 w ilości 75 000 mg/rok, wskazując, że wspomniana decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa. W uzasadnieniu organ podniósł...
zastosowanie, tj. przyjęcie, że decyzja Prezydenta Miasta z '[...]' została wydana z rażącym naruszeniem prawa, a także art. 7 kpa poprzez wadliwe ustalenie, że Zakład...

I SA/Ol 687/13 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2013-11-14

z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu wskazał, iż organ II instancji utrzymał w mocy decyzję, która nie weszła do obrotu prawnego, bowiem skarżący nie otrzymał decyzji...
z rażącym naruszeniem prawa, bowiem utrzymał w mocy nieistniejącą decyzję, która to czynność wywołała dalsze skutki prawne w postaci wyegzekwowania nieistniejących...

II SA/Ol 916/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2012-01-19

decyzji Kolegium przyjęło, że decyzja Wójta Gminy z dnia '[...]' w przedmiocie zmiany decyzji własnej tegoż organu, wydana została z rażącym naruszeniem prawa procesowego...
. W orzecznictwie zaś ugruntowany jest pogląd, iż dokonanie zmiany decyzji w trybie art. 155 kpa bez zgody stron postępowania stanowi rażące naruszenie prawa procesowego stanowiące...

I SA/Ol 106/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-04

stwierdzenia nieważności, nie dopatrzył się w treści postanowień o zaliczeniu wpłaty znamion braku podstawy prawnej, czy rażącego naruszenia prawa, o których mowa wart. 247 § 1...
Ordynacji podatkowej wskazano, iż jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności ostatecznego postanowienia jest wydanie takiego postanowienia z rażącym naruszeniem prawa. Zgodnie...

I SA/Ol 105/09 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2009-03-04

postanowieniu stwierdzenia nieważności, nie dopatrzył się w treści postanowień o zaliczeniu wpłaty znamion braku podstawy prawnej, czy rażącego naruszenia prawa, o których mowa...
naruszeniem prawa. Zgodnie ze stanowiskiem ugruntowanym w doktrynie i orzecznictwie sądowym, naruszenie prawa ma charakter rażący w takim przypadku, gdy czynności...

II SA/Ol 668/11 - Wyrok WSA w Olsztynie z 2011-09-27

grudnia 2010 r. P. S. zwrócił się, o stwierdzenie nieważności wyżej wymienionej decyzji, zarzucając wydanie jej, z rażącym naruszeniem prawa. Naruszenie to polegało...
w sprawie. Wyjaśniono wnioskodawcy, że naruszenie prawa ma charakter rażący w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 Kodeksu postępowania administracyjnego, gdy treść decyzji...
1   Następne >   +2   +5   +10   100