Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Lu 272/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2013-07-16

w decyzji z dnia ... reguł, na jakich strony mają uiścić opłatę, nie stanowi rażącego naruszenia prawa. W ocenie Kolegium wydanie decyzji ustalającej opłatę adiacencką...
naruszeniu prawa, lecz może stanowić jedynie podstawę uchylenia decyzji - co nie jest możliwe na tym etapie postępowania., W ocenie organu nie nastąpiło również rażące...

I SA/Lu 306/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-11-06

jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Wskazał, że zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmowało okres od [...] r. do [...] r., ale po upływie wskazanych 18 miesięcy...
zastosowaniem zwolnienia z podatku i przyjmując, że decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa - art. 247 § 1 pkt 3 O.p., W odwołaniu skarżący zarzucił naruszenie...

II SA/Lu 1203/13 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-03-13

naruszenia art. 156 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267; dalej: 'K.p.a.'), tj. rażącego naruszenia prawa...
, iż żąda stwierdzenia nieważności decyzji Prezydenta Miasta L. z dnia [...] ze względu na to, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Podniósł, iż w decyzji...

I SA/Lu 691/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-13

. Podatnik podkreślił, że rażące naruszenie prawa w analizowanej sprawie nie było wynikiem sporów dotyczących wykładni art. 15 w zw. z art. 24 ust. 4 czy art. 24a p.d.f....
., W dalszej kolejności organ argumentował, że z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia wówczas, kiedy istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu prawa...

I SA/Lu 380/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2009-10-28

Skarbowego z dnia 9 marca 2005 r., wskazując jako podstawę żądania art. 247 § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa, tj. wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa...
z linią orzeczniczą sądów powszechnych i administracyjnych, na co powołała szereg wyroków., Argumentując zarzut rażącego naruszenia prawa, podała, iż jego cechą...

I SA/Lu 129/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-07-31

postępowania w sprawie jest ustalenie, czy zachodzi przesłanka wymieniona w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. Strona upatruje rażącego naruszenia prawa w odmowie...
, że naruszenie prawa tylko wtedy powoduje nieważność decyzji, gdy ma charakter rażący, tzn. gdy decyzja wydana została wbrew nakazowi lub zakazowi ustanowionemu w przepisie...

II SA/Lu 670/17 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-06-19

wskaźnik zabudowy wyniesie 34%., Skarżący wskazał także na rażące naruszenie prawa przy wyznaczeniu wysokości górnej krawędzi elewacji frontowej, która także powinna...
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowana przestrzennego Gminy N.. Wskazał ponadto, że rażącym naruszeniem prawa jest jednoczesne procedowanie i wydanie...

I SA/Lu 343/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-12-02

przeprowadzonego postępowania, wystąpienie chociaż jednej z przesłanek w nim wymienionych., Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej ma miejsce...
wówczas, gdy charakter tego naruszenia powoduje, iż decyzja nie może być zaakceptowana jako akt wydany przez organ praworządnego państwa. Rażące naruszenie prawa...

I SA/Lu 589/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-11-27

z rażącym naruszeniem prawa, to jest w szczególności przepisów art. 116 § 1 i art. 116a oraz art. art. 120, art. 121, 122, 133 § 1, 187 § 1 Ordynacji podatkowej. W ocenie...
skarżącego rażące naruszenie prawa polegało na tym, że obydwa organy nie prowadziły postępowania podatkowego w sprawie orzeczenia o solidarnej odpowiedzialności za zaległości...

I SA/Lu 692/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-01-13

niewywiązania się przez podatnika z obowiązku założenia ksiąg rachunkowych. Pełnomocnik podkreślił przy tym, że rażące naruszenie prawa w analizowanej sprawie...
kolejności organ argumentował, że z kolei pod pojęciem 'rażącego naruszenia prawa' należy rozumieć taką sytuację, gdy istnieje oczywista sprzeczność pomiędzy treścią przepisu...
1   Następne >   +2   +5   +10   100