Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Kr 163/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-11-25

jest stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej oraz istotę rażącego naruszenia prawa. Następnie Kolegium zbadało objętą wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzję...
pod kątem wady rażącego naruszenia prawa i stwierdziło, iż brak jest podstaw do stwierdzenia rażącego naruszenia prawa. Nie stwierdzono także żadnych innych wad...

II SA/Kr 1047/22 - Wyrok WSA w Krakowie z 2022-12-06

zgodnie z którym, traktowanie naruszenia prawa jako rażącego może mieć miejsce tylko wyjątkowo - gdy jego wada jest znacznie większa niż stabilność ostatecznej decyzji (vide...
wynika, iż dla dokonania oceny, czy na tle konkretnej sprawy mamy do czynienia z rażącym naruszeniem prawa, należy brać pod uwagę stopniowanie wad decyzji administracyjnej...

II SA/Kr 613/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-09-13

sądowoadministracyjne, wnioskodawczyni stanęła na stanowisku, że skierowanie decyzji do osoby zmarłej należy uznać za rażące naruszenie prawa w każdym przypadku, gdy taka osoba...
. Decyzja nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa - pomimo wysłania decyzji do osoby nieżyjącej, nie doszło bowiem do naruszenia prawa tego podmiotu. Z kolei brak...

III SA/Kr 810/14 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-10-29

SKO w dniu [.....] 2013r. wydało opisaną na wstępie decyzję stwierdzającą nieważność własnej decyzji z dnia [.....] 2013r., gdyż zapadła z rażącym naruszeniem prawa...
, co stanowi przesłankę określoną przepisem art.156 § 1 pkt. 2 K.p.a., Rażącego naruszenia prawa organ upatruje w tym, że przyznanie A. L. prawa do świadczenia pielęgnacyjnego...

I SA/Kr 1994/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-02-15

zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa polegającym na:, 1. dokonaniu interpretacji powołanego przepisu art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób...
nieważności decyzji wskazanych we wniosku przez podatników., W uzasadnieniach decyzji uznano , iż nie mogą wchodzić w zakres pojęcia 'rażącego naruszenia prawa...

II SA/Kr 734/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-03-24

decyzji wskazując, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wskazał, że w ten właśnie sposób została oceniona w rozstrzygnięciu SKO w K. inna decyzja ustalająca...
. 156 § 1 pkt 1, 3-6 K.p.a. Zaszła natomiast potrzeba oceny tej decyzji w aspekcie istnienia wady określonej w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a., tj. rażącego naruszenia prawa...

I SA/Kr 1838/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2014-02-05

i U.K. podatek rolny na 2013 r. w kwocie 19,00 zł, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W następstwie powyższego w dniu 3 czerwca 2013 r. do SKO wpłynęło pismo U. i T...
. W konsekwencji opisana przez organ wadliwości decyzji Wójta Gminy S. z dnia 21 stycznia 2013 r., znak [...] nie może być oceniana jako rażące naruszenie prawa., Postanowieniem...

III SA/Kr 998/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-10-11

nieważności decyzji z dnia 17 grudnia 1996 r. zarzuty rażącego naruszenia prawa odnoszą się wyłącznie do przepisów regulujących procedurę, a zatem dotyczą określonych etapów...
, w odniesieniu do przepisów o postępowaniu, według orzecznictwa sądów administracyjnych, za rażące naruszenie prawa uznaje się tylko oczywiste naruszenie przepisów, powodujące...

I SA/Kr 510/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-30

na rażące naruszenie prawa przez organ II instancji, polegające na:, 1.naruszeniu art. 233§1 pkt 2 lit. a O.p. przez jego niezastosowanie, pomimo tego, że istniały podstawy...
prawa. Warunkiem koniecznym do uznania naruszenia prawa za rażące jest oczywisty charakter tego naruszenia. Ma on miejsce wówczas, gdy istnieje oczywista sprzeczność...

I SA/Kr 509/17 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-06-30

Skarbowej oraz wstrzymanie jej wykonania. We wniosku wskazał na rażące naruszenie prawa przez organ II instancji, polegające na:, 1.naruszeniu art. 233§1 pkt 2 lit. a O.p....
naruszeniem prawa. Warunkiem koniecznym do uznania naruszenia prawa za rażące jest oczywisty charakter tego naruszenia. Ma on miejsce wówczas, gdy istnieje oczywista...
1   Następne >   +2   +5   +10   100