Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gl 632/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-05

[...] Urzędu Skarbowego w G. (z dnia [...]) wydana została z rażącym naruszeniem prawa poprzez dokonanie nieprawidłowej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym...
Skarbowej w K. nie zgodził się z oceną, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, a w rezultacie zaskarżoną...

I SA/Gl 633/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2011-10-05

[...] Urzędu Skarbowego w G. (z dnia [...]) wydana została z rażącym naruszeniem prawa poprzez dokonanie nieprawidłowej wykładni art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym...
, że decyzja Naczelnika [...] Urzędu Skarbowego w G. z dnia [...], znak: [...] była nieprawidłowa i została wydana rażącym naruszeniem prawa, co uzasadnia przedmiotowy...

II SA/Gl 90/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-08-18

kalenicy (pkt. 1.2 d decyzji). Zarzucili wydanie tej decyzji z rażącym naruszeniem prawa i przy rażącym naruszeniu ich interesu prawnego. W uzasadnieniu wyjaśnili...
administracyjnych., Stwierdzenie nieważności decyzji może więc nastąpić w przypadkach określonych w art. 156 § 1 Kodeksu, czyli m.in. z powodu rażącego naruszenia prawa...

III SA/Gl 1018/17 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2018-01-31

października 2010 r.)., Zdaniem pełnomocnika powyższe nieprawidłowości wyczerpują przesłankę rażącego naruszenia prawa określoną w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...
na niezaistnienie w sprawie przesłanki rażącego naruszenia prawa, o której mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej. W uzasadnieniu decyzji organ przedstawił ramy postępowania...

I SA/Gl 378/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

niezapłaconego zobowiązania od środka transportowego o numerze rejestracyjnym [...] za 2005 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik wskazał, że 'podstawą...
, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

I SA/Gl 393/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

niezapłaconego zobowiązania od środka transportowego o numerze rejestracyjnym [...] za 2005 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik wskazał, że 'podstawą...
, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

I SA/Gl 386/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

zobowiązania od środka transportowego o numerze rejestracyjnym [...] za 2004 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik wskazał, że 'podstawą wniosku...
sprawie brak jest podstaw do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, bowiem zarówno...

III SA/Gl 842/09 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-04-19

w dacie [...] 2006 r. deklaracji VAT - 7. Podstawą tego rozstrzygnięcia było stwierdzenie przez organ braku zaistnienia przesłanki rażącego naruszenia prawa określonej...
, a postępowanie to nie może przekształcić się w postępowanie merytoryczne. Rażące naruszenie prawa podnoszone we wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji musi mieć charakter...

I SA/Gl 371/10 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2010-06-23

niezapłaconego zobowiązania od środka transportowego o numerze rejestracyjnym [...] za 2003 rok - jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Pełnomocnik wskazał, że 'podstawą...
, że w rozpatrywanej sprawie brak jest podstaw do uznania, że w sprawie doszło do rażącego naruszenia prawa o jakim stanowi przepis art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej...

I SA/Gl 1739/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-09-09

cywilnego (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1575 - k.p.c.), art. 365 i 366 k.p.c. przesądza o wydaniu przedmiotowej decyzji z rażącym naruszeniem prawa. Organy skarbowe...
, w której jako organ I instancji odmówił stwierdzenia nieważności decyzji objętej wnioskiem, wskazując na niezaistnienie w sprawie przesłanki rażącego naruszenia prawa...
1   Następne >   +2   +5   +10   100