Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Gd 1044/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-12-18

do czerwca 2008 r. W/w żądanie strona oparła na art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej wskazując, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem przepisów prawa materialnego...
dotyczących ustalania proporcji odliczenia podatku naliczonego., Według Spółki, naruszenie prawa w stopniu rażącym przejawia się tym, że organ pierwszej instancji...

I SA/Gd 1259/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-12-17

'rażącego naruszenia prawa', o którym mowa w art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej, wskazując, że naruszenie prawa będzie miało cechę rażącego wtedy, gdy czynności...
rządzące postępowaniem podatkowym, przez co dopuścił się również rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego., Decyzją z dnia 13 maja 2014 r. Dyrektor Izby Skarbowej odmówił...

III SA/Gd 608/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-03

ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Podkreślił przy tym, że rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu cytowanej regulacji nie jest odmienna...
interpretacja przepisu. W szczególności dokonanie odmiennej klasyfikacji w innej sprawie dotyczącej podobnego towaru nie wyczerpuje przesłanki rażącego naruszenia prawa...

III SA/Gd 607/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-01-03

, że art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej przewiduje, że organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa...
. Podkreślił przy tym, że rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu cytowanej regulacji nie jest odmienna interpretacja przepisu. W szczególności dokonanie odmiennej klasyfikacji...

I SA/Gd 2886/02 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2005-10-12

stanowi rażące naruszenie prawa. Grunt ten bowiem był związany z prowadzoną przez skarżących działalnością oświatową., Rozpoznając sprawę w zakresie wynikającym zarówno...
wszystkim przesłankom przepisu nadano prawa lub ich odmówiono, albo też wbrew przesłankom obarczono stronę obowiązkiem albo uchylono obowiązek. Cechą rażącego naruszenia...

II SA/Gd 210/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-08-08

roku, nr 98, poz. 1071 ze zm. - dalej jako k.p.a.), B. R. i H. K. zarzuciły, iż ww. decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa w oparciu o nieprawdziwe fakty...
' naruszeniu prawa., Kolegium nie stwierdziło, aby naruszenie przepisów dotyczących sposobu przeprowadzenia postępowania dowodowego miało charakter rażący, a nadto...

II SA/Gd 381/09 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2009-11-18

roku wnioskodawcy zażądali stwierdzenia nieważności powyższej decyzji Starosty z dnia 15 maja 2008 roku, zarzucając tej decyzji rażące naruszenie prawa, a w szczególności: art. 105 §...
w art. 156 § 1 pkt 1-7 k.p.a. stanowiących podstawę stwierdzenia jej nieważności, a w szczególności nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem Kolegium rażące...

I SA/Gd 344/20 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2020-07-14

Naczelnika US została wydana z rażącym naruszenie prawa poprzez faktyczne niezastosowanie przepisu art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. c w zw. z art. 21 ust. 21 ustawy z dnia 26...
wskazała, że decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż całkowicie bezzasadnie odmówiono jej prawa wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.o.f. Podkreśliła...

I SA/Gd 462/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-06-28

stwierdzenia nieważności podano, że decyzję wydano z rażącym naruszeniem prawa, albowiem przed jej wydaniem organ wydał jedynie dwa postanowienia o wszczęciu i zakończeniu...
podatkowej., Mając na uwadze powyższe okoliczności sprawy organ stwierdził, że brak jest podstaw do uznania, że decyzja z dnia [...] r., została wydana z rażącym naruszeniem prawa...

III SA/Gd 480/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-04-07

pasa drogowego bez zezwolenia, co stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.;, 2/ skierowanie decyzji do podmiotu nie będącego stroną albowiem...
dla rozstrzygnięcia sprawy, co stanowi przesłankę rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a.;, 4/ naruszenie art. 7, art. 77 § 1 i art. 80 k.p.a. poprzez...
1   Następne >   +2   +5   +10   100