Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Bd 621/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2014-07-15

legalność decyzji odmiennie interpretują przepisy prawa i dochodzą do odmiennych wniosków, nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa. Rozbieżność w wykładni prawa nie stanowi...
bowiem przesłanki rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 O.p. Zastosowanie przy wydaniu decyzji jednej z możliwych interpretacji niejednoznacznych...

I SA/Bd 363/12 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2012-06-12

. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535, ze zm.), dalej ustawa o VAT., Argumentacja przedstawiona we wniosku wskazywała jako istotę rażącego naruszenia prawa...
, że podatnik powołał się na przesłankę stwierdzenia nieważności decyzji ostatecznej z art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej tzn. rażące naruszenie prawa, polegające...

I SA/Bd 117/06 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2006-04-18

obowiązkiem podatkowym nieodpowiadającym treści normy prawnej nie stanowi rażącego naruszenia prawa oraz że błędna wykładnia prawa nie może być utożsamiana z rażącym naruszeniem...
zwrotu wpłaconego podatku od towarów i usług jest słuszny i czy mieści się w granicach zwykłego naruszenia prawa, czy też można mu przypisać cechy rażącego naruszenia prawa...

I SA/Bd 1168/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-01-07

stwierdzenia nieważności jest tylko sytuacja, gdy decyzja 'została wydana z rażącym naruszeniem prawa' (art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej). Wskazano, że zwrot...
ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej zachodzi wtedy, gdy treść decyzji...

I SA/Bd 1169/14 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-01-07

stwierdzenia nieważności jest tylko sytuacja, gdy decyzja 'została wydana z rażącym naruszeniem prawa' (art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej). Wskazano, że zwrot...
ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 247 § 1 pkt 3 Ordynacji podatkowej zachodzi wtedy, gdy treść decyzji...

II SA/Bd 950/15 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2015-11-03

z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu z art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Zgodnie z nim, właściwy organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana...
została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., O rażącym naruszeniu prawa, zgodnie z praktyką orzeczniczą i doktryną, można mówić wówczas, gdy zachodzą...

I SA/Bd 658/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-12-16

z rażącym naruszeniem prawa (art. 247 § 1 pkt 3) ustawy Ordynacja podatkowa)., Ponadto strona wniosła o przeprowadzenie dowodu z akt Urzędu Skarbowego w N.dotyczących...
art. 247 § 1 pkt 3) Ordynacji podatkowej organ podatkowy stwierdza nieważność decyzji ostatecznej, która została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Rażące naruszenie...

II SA/Bd 435/16 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2016-07-13

Odwoławcze uznało za rażące naruszenie prawa. Załącznik stanowi integralną część decyzji i brak podpisu na załączniku powoduje, że cała decyzja jest wadliwa...
rażące naruszenie art. 156 § 1 pkt 2 kpa, poprzez uznanie wystąpienia sytuacji rażącego naruszenia prawa, podczas braku normy prawnej, która miała zostać naruszona, 2...

II SA/Bd 105/08 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2008-04-01

wskazał na rażące naruszenie prawa polegające na wydaniu przez Dyrektora Szkoły Podstawowej w C. decyzji z dnia [...]r. o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela...
stopnia nauczyciela kontraktowego do rażącego naruszenia prawa., Skarżąca podnosi także zarzut nieprzeprowadzenia żadnych dodatkowych dowodów ani czynności sugerowanych...

II SAB/Bd 51/14 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2014-07-09

, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, 3. zasądzić od Burmistrza M. na rzecz I. Ś. kwotę 100 (sto) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego...
było to, że decyzja ta nie stała się ostateczna., Następnie organ I instancji dopatrzył się przesłanki rażącego naruszenia prawa przy wydawaniu decyzji z dnia [...] września...
1   Następne >   +2   +5   +10   100