Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Łd 171/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-14

o stwierdzenie nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wskazując na rażące naruszenie prawa bowiem organ nie ustalił faktycznego oddziaływania elektrowni wiatrowych...
do stwierdzenia nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowań, z uwagi na rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. Zarzuty podnoszone przez J. L...

I SA/Łd 1013/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-10-05

w decyzji z dnia[...] niektórych obiektów położonych na terenie gminy G. stanowi rażące naruszenie prawa. Naruszenie to w szczególności polega na niedookreśleniu skutków...
należało dokonać odpowiedniej kwalifikacji podatkowej tych obiektów. Ponadto zdaniem pełnomocnika rażącym naruszeniem prawa jest również wydanie decyzji 'częściowej', tj...

I SA/Łd 1413/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-09

niektórych obiektów położonych na terenie gminy stanowi rażące naruszenie prawa. Naruszenie to w szczególności polega na niedookreśleniu skutków podatkowych od obiektów...
tych obiektów. Ponadto zdaniem pełnomocnika rażącym naruszeniem prawa jest również wydanie decyzji 'częściowej', obejmującej niektóre obiekty podlegające podatkowi...

I SA/Łd 1594/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2012-02-09

niektórych obiektów położonych na terenie gminy stanowi rażące naruszenie prawa. Naruszenie to w szczególności polega na niedookreśleniu skutków podatkowych od obiektów...
podatkowej tych obiektów. Ponadto zdaniem pełnomocnika rażącym naruszeniem prawa jest również wydanie decyzji 'częściowej', obejmującej niektóre obiekty podlegające podatkowi...

I SA/Łd 956/21 - Wyrok WSA w Łodzi z 2022-03-22

z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ orzeczono o zaległości podatkowej, podczas gdy zobowiązania podatkowe uległy przedawnieniu, którą to okoliczność organ kontroli skarbowej...
stwierdzenie nieważności decyzji, ponieważ wbrew stanowisku strony decyzja ostateczna z dnia [...]r. nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, odmówił stwierdzenia...

I SA/Łd 1012/11 - Wyrok WSA w Łodzi z 2011-09-13

nieważności decyzji oraz złożonym odwołaniu postawiła zarzut rażącego naruszenia prawa z art. 247 § 1 pkt 3 Op. Zgodnie z powołanym przez stronę przepisem art. 6 ust. 9 pkt...
opodatkowania wykazanych w jednej z deklaracji (z pominięciem pozostałych przedmiotów opodatkowania wykazanych w drugiej z deklaracji) nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa...

III SA/Łd 648/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2014-09-11

rażącego naruszenia prawa. Wskazał, iż zarzut rażącego naruszenia prawa musi wynikać z przesłanek nie budzących wątpliwości. Zatem tam, gdzie zastosowanie przepisu prawa...
wymaga jego interpretacji i subsumcji do konkretnego stanu faktycznego, nie może być mowy o rażącym naruszeniu prawa., Dyrektor Izby Celnej w Ł. stwierdził, że prawidłowo...

II SA/Łd 172/15 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-05-14

, w sytuacji gdy zaskarżona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., tj. z rażącym naruszeniem procedury zawartej...
nieważności decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, nie pozwalają na stwierdzenie, iż wydanie ww. rozstrzygnięcia nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa., Organ nadto...

II SA/Łd 507/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-10-16

prawnej trzeba bowiem oddzielić od rażącego naruszenia prawa. Niespornym jest, że w przedmiotowej sprawie nie zachodzi przesłanka wydania decyzji bez podstawy prawnej...
nieważności decyzji ostatecznej w postępowaniu prowadzonym w trybie nadzoru, jeżeli nie nosi cech rażącego naruszenia prawa - wyrok NSA z 12 grudnia 1988r. (II S.A. 981/88, ONSA...

II SA/Łd 308/17 - Wyrok WSA w Łodzi z 2017-06-20

nieważności decyzji o ustaleniu lokalizacji przedmiotowej inwestycji. Wnioskodawca zarzucił rażące naruszenie prawa, ponieważ organ błędnie zakwalifikował budowę elektrowni...
jako rażącego naruszenia prawa sytuacji, gdy w przedmiocie oceny możliwości stosowania i/lub wykładni określonej regulacji prawnej mają miejsce kontrowersje, spory...
1   Następne >   +2   +5   +10   100