Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

W 9/94 - Uchwała Trybunału Konstytucyjnego z 1995-03-07

ich z uwzględnieniem wszystkich okoliczności konkretnej sprawy. Do takich wyrażeń należy w szczególności 'rażące naruszenie prawa', będące elementem regulacji podstaw wzruszania...
, może być zawsze kwalifikowane jako uchybienie wobec prawa, natomiast rozstrzygnięcie kwestii, czy uchybienie to było 'rażącym naruszeniem prawa', zależy od okoliczności...

P 27/02 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2003-07-02

1417/99, zarzucił m.in. rażące naruszenie prawa przez obrazę par. 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 1995 r. w sprawie wykonania przepisów ustawy...
. Pierwszy Prezes SN w niniejszej rewizji nadzwyczajnej zarzucił rażące naruszenie między innymi przepisu par. 12 wskazanego rozporządzenia. Kwestia stosowania i wykładni...

K 8/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-12-14

działanie prawa stanowi zdaniem TK, rażące naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa /por. orzeczenia U 1/86 OTK 1986 poz. , K 1/88 i K 3/88 OTK 1988 poz. , K 7/89 OTK...
tych regulacji nie mogą zaskakiwać podatników narażając ich niekiedy na poważne straty. Naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa...

K 4/03 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2004-05-11

przez wnioskodawców zarzut naruszenia zasady zaufania do państwa i stanowionego prawa. Jego zdaniem, ważność czynności prawnej w ramach prawa cywilnego nie może - wobec autonomii prawa...
prawa oraz naruszeniu wymogu przewidywalności rozstrzygnięć władzy państwowej. To właśnie podatnik, nadając swoim działaniom formę prawną nieodpowiadającą osiągniętemu...

K 3/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-25

Konstytucyjny rozważył następnie zarzut zawarty we wniosku podważenia zasady stabilności prawa i zaufania obywateli w stosunku do prawa wyrażający się w:, a) naruszeniu zasady...
prawa wyrażonej w art. 1 Konstytucji., AD d) Rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wymagał zarzut naruszenia przez art. 1 ustawy zasady niedziałania prawa wstecz...

K 6/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-05

jako eksploatację rzeczy /Por. Ignatowicz: Prawo rzeczowe, W-wa 1994 str. 200/., Pojęciem użytkowania ustawodawca posługuje się bardzo często w systemie prawa, nie łącząc...
z tym żadnego prawa rzeczowego. Czasami ustawodawca posługuje się tym zwrotem dla określenia znamion czynów karalnych /art. 214 Kk, art. 92 ust. 2 pkt 1 lub art. 93 pkt 7...

K 4/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-08-20

art. 1 Konstytucji RP., W ścisłym związku z rozważaniami Trybunału Konstytucyjnego na temat zasady ochrony praw nabytych pozostaje zagadnienie naruszenia przez przepis art...
, a więc aktem prawnym organu państwowego, z którego wynikają określone uprawnienia /prawa/ dla adresata koncesji /koncesjonariusza/. Treścią tego uprawnienia jest prawo...

P 3/01 - Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 2001-09-06

skargę jest w gorszej sytuacji przy ewidentnym naruszeniu prawa przez organ administracji, które on sam uznaje uwzględniając zarzuty skarżącego, niż w sytuacji sporu...
, gdyż stanowiłoby to rażące naruszenie dyspozycji art. 55 ust. 1 ustawy o NSA. W przypadku umorzenia postępowania nie został bowiem dopełniony warunek zawarty w zdaniu drugim...

K 17/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-09-29

administracyjnego stanowi zdaniem TK naruszenie konstytucyjnego prawa do sądu. Prawo do sądu w warunkach państwa prawnego zajmuje tak ważne miejsce, że jakakolwiek ścieśniająca...
zasady demokratycznego państwa prawnego zostały naruszone przez art. 32 ust. 5 zdanie 2 ustawy o pomocy społecznej nie tylko wskutek naruszenia prawa do sądu, jak twierdzi...

K 10/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-10-17

i bez koniecznego, uzasadnionego ważnym interesem publicznym powodu przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego prawa majątkowe, naruszając tym samym wynikające...
do stanowienia prawa odpowiadającego założonym celom politycznym i gospodarczym, a władztwo to nabiera szczególnego znaczenia w okresie przemian ustrojowych...
1   Następne >   2