Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III ARN 56/93 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1993-11-18

1. Zastosowanie niewłaściwej stawki celnej, wynikłe z błędu funkcjonariusza, nie może być identyfikowane z rażącym naruszeniem prawa, dającym podstawę do stwierdzenia...
. (...) w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o wymiarze cła. Powyższemu wyrokowi zarzucił rażące naruszenie prawa przez:, - niewyjaśnienie wszystkich okoliczności faktycznych...

III ARN 71/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-12-20

Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa nie może być identyfikowane z naruszeniem podstawy prawnej decyzji., Dla stwierdzenia nieważności decyzji...
decyzji Dyrektora Urzędu Celnego w T. jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa oraz zarządził dokonanie przez Dyrektora Urzędu Celnego w T. ponownego wymiaru cła...

III ARN 31/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-05-27

Zastosowanie w sposób oczywiście błędny taryfy celnej przywozowej może być uznane w konkretnych okolicznościach sprawy za rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156...
Sądu Administracyjnego nie ulega wątpliwości, że decyzje Dyrektora Urzędu Celnego w Sz. były wydane z rażącym naruszeniem prawa, co dawało Prezesowi Głównego Urzędu Ceł...

III ARN 15/94 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1994-04-08

1. O rażącym naruszeniu prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa nie decyduje ani oczywistość naruszenia prawa, ani charakter przepisu, jaki został naruszony...
., 2. Zastosowanie niewłaściwej stawki celnej, wynikłe z błędu funkcjonariusza, nie może być identyfikowane z rażącym naruszeniem prawa. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy...

III RN 62/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-05-11

. stwierdził nieważność powyższej decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie błędnie zastosowano tzw. zawieszoną...
wydaną z rażącym naruszeniem prawa należy uchylić bez względu na to, z czyjego powodu powstało owo naruszenie prawa., Prezes Głównego Urzędu Ceł, po rozpoznaniu wniosku...

III RN 39/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2000-05-11

grudnia 1997 r. stwierdził nieważność powyższej decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. W ocenie Prezesa Głównego Urzędu Ceł w sprawie błędnie zastosowano...
. Ponadto decyzję wydaną z rażącym naruszeniem prawa należy uchylić bez względu na to, z czyjego powodu powstało owo naruszenie prawa., Prezes Głównego Urzędu Ceł...

III ARN 22/95 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1995-06-20

z rażącym naruszeniem prawa., Takie naruszenie prawa nie występuje jednak, gdy na tle tych samych przepisów możliwe jest wyrażenie rozbieżnych poglądów. Sąd Najwyższy...
. W świetle dotychczasowego jednolitego stanowiska doktryny i orzecznictwa nie można utożsamiać każdego naruszenia prawa z naruszeniem 'rażącym'. Naruszenie prawa...

III ZP 34/00 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-01-16

. Jest to okoliczność ważna ze względu na odmienne ujęcie podstaw do wniesienia rewizji nadzwyczajnej /rażące naruszenie prawa zarówno materialnego, jak i procesowego/ i podstaw...
na losy zagadnienia prawnego. Jeżeli bowiem w sprawie wywołanej rewizją nadzwyczajną nie występuje rażące naruszenie prawa, rewizja ta podlega oddaleniu, choćby...

III RN 53/02 - Wyrok Sądu Najwyższego z 2002-12-11

to jednak zarzutu rażącego naruszenia prawa, o którym decyduje oczywistość sprzeczności z obowiązującym stanem prawnym i wpływ tego naruszenia na sposób załatwienia sprawy...
mianowania było uchybieniem, ale nie można tego zakwalifikować jako rażącego naruszenia prawa, mimo wydania go po rozwiązaniu stosunku służbowego. Wniosek taki wynika...

III RN 41/98 - Wyrok Sądu Najwyższego z 1999-05-13

Pojęcie 'rażące naruszenie prawa' w rozumieniu art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./ oznacza...
rażące naruszenie konkretnego przepisu prawa ustawowego, nie zaś rażące naruszenie zasad prawa., Zarzut rażącego naruszenie zasad prawa może być przedmiotem rozpoznania...
1   Następne >   +2   +5   +10   100