Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Symbol

V SA 86/92 - Wyrok NSA z 1992-10-21

1. Rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa zachodzi wtedy, gdy treść decyzji pozostaje w wyraźnej i oczywistej sprzeczności z treścią przepisu...
stwierdzającego nieważność decyzji jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa jest wyraźne wykazanie, jaki konkretny przepis został naruszony i dlaczego naruszenie to organ ocenił...

III SA 3032/00 - Wyrok NSA z 2002-07-11

Rażące naruszenie prawa stanowi kwalifikowaną formę naruszenia prawa. W doktrynie i orzecznictwie sądowym przyjęto, że z rażącym naruszeniem prawa mamy do czynienia...
przepisami prawa procesowego procedurą postępowania. Rażące naruszenie prawa jest z reguły wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w stosowaniu prawa...

III SA 3116/00 - Wyrok NSA z 2002-08-29

Rażące naruszenie prawa z reguły bowiem jest wyrazem ewidentnego jasno uchwytnego błędu w interpretowaniu prawa; jeśli jednak przepis dopuszcza rozbieżną interpretację...
/albo, co się częściej zdarza -inna interpretacja zostanie uznana za lepszą, słuszniejszą albo bardziej racjonalną/ nie może być oceniany jako naruszenie prawa 'rażące...

III SA 1425/96 - Wyrok NSA z 1997-09-17

W dotychczasowym orzecznictwie sądowym oraz w doktrynie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/ następuje wtedy, gdy treść decyzji...
interpretacji danej normy. Rażące naruszenie prawa jest bowiem z reguły wyrazem ewidentnego i jasno uchwytnego błędu w interpretowaniu prawa., Wreszcie w orzecznictwie...

III SA 902/00 - Wyrok NSA z 2001-06-07

1. O 'rażącym' naruszeniu prawa można mówić jedynie wtedy, gdy stwierdzone naruszenie ma znacznie większą wagę, aniżeli stabilność ostatecznej decyzji administracyjnej...
zwróciła się do Izby Skarbowej w W. z wnioskiem o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji Urzędu Skarbowego z dnia 27.11.1998 r. z powodu rażącego naruszenia prawa...

IV SA 2947/01 - Wyrok NSA z 2003-04-09

etapy organ wydający zaskarżoną decyzję uznał za rażące naruszenie prawa, to jest art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego. W kwestionowanej decyzji nie ujęto też parkingu...
wydana z rażącym naruszeniem prawa, przy czym za rażące naruszenie prawa nie może być uważane każde, nawet oczywiste naruszenie prawa. Nie każde naruszenie prawa...

IV SA 2735/01 - Wyrok NSA z 2002-10-07

za rażące naruszenie prawa, to jest art. 33 ust. 1 Prawa budowlanego. W kwestionowanej decyzji nie ujęto też parkingu., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji zawarte zostało...
administracyjnych. Jedną z przesłanek stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej jest ustalenie, że została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa, przy czym...

III SA 3630/00 - Wyrok NSA z 2002-11-12

na nowo zasadności stanowiska zajętego przez izbę skarbową., 2. Pojęcie rażącego naruszenia prawa nie ma ściśle określonego znaczenia /art. 247 par. 1 pkt 3 ustawy z dnia...
29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa /Dz.U. nr 137 poz. 926 ze zm./. Nie oznacza to wszakże, że kategoria rażącego naruszenia prawa ma charakter całkowicie...

III SA 2643/01 - Wyrok NSA z 2002-11-25

decyzji. Trudno bowiem zgodzić się z poglądem, iż wydane na urzędowych formularzach decyzje obarczone są tego rodzaju wadami oraz że stanowi to rażące naruszenie prawa...
w świetle art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa. Za rażące naruszenie prawa można by uznać oczywisty brak uzasadnienia decyzji., 2. Pogwałcenie zasad ogólnych postępowania /art. 7-9, art...

III SA 837/00 - Wyrok NSA z 2001-05-31

nieważności decyzji Urzędu z powodu rażącego naruszenia prawa polegającego na:, - braku wszczęcia z urzędu postępowania wyjaśniającego;, - braku wszczęcia z urzędu...
o wszczęcie postępowania podatkowego i nie powodowało wszczęcia postępowania podatkowego., Zdaniem Ministra Finansów rażące naruszenie prawa jest kwalifikowaną formą...
1   Następne >   +2   +5   +10   99