Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I SA/Wr 2021/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-06-04

W sytuacji, gdy strona nie wniosła odwołania, decyzja wydana przez organ II instancji nosi cechy rażącego naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. stwierdza...
. 138 par. 1 Kpa rozstrzyga o decyzji organu I instancji, nie będącej przedmiotem odwołania, jest wydana z rażącym naruszeniem prawa., Mając na uwadze powyższe uchybienie...

I SA/Wr 2022/96 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-06-04

W sytuacji, gdy strona nie wniosła odwołania, decyzja wydana przez organ II instancji nosi cechy rażącego naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. stwierdza...

SA/Wr 2098/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1997-11-04

niekwalifikowaną. W sytuacji zaś, gdy z samego wniosku strony wynika, iż domaga się ona weryfikacji decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa, postępowanie w sprawie winno...
zaś, gdy z samego wniosku strony wynika, iż domaga się ona weryfikacji decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa, postępowanie w sprawie winno się zakończyć wydaniem decyzji...

SA/Wr 2566/94 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1995-06-06

par. 3 Kpa czyli określonych w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/ rażące naruszenie prawa/., Sąd uznał natomiast, że zaskarżona decyzja naruszyła prawo materialne w stopniu...

SA/Wr 534/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1992-06-09

, stanowi rażące naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia nieważności decyzji., 2. Rejestracja bezrobotnego jest czynnością materialno-techniczną, nie zaś decyzją...
. o zatrudnieniu. Rozpoznanie zatem w trybie wznowienia postępowania sprawy obowiązku zwrotu przez Zbigniewa A. zasiłku było nie tylko działaniem z rażącym naruszeniem prawa...

SA/Wr 1204/95 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1996-05-21

, jest rażącym naruszeniem. prawa. Brak bowiem podpisu na zgłoszeniu jednego wspólnika oznacza brak zgody na dokonanie czynności, która dotknięta jest w takim przypadku...
w postępowaniu ewidencyjnym tylko ograniczone znaczenie. Zastosowanie podstaw wznowienia postępowania do usunięcia rażącego naruszenia prawa, którym jest dokonanie wpisu...

SA/Wr 1084/91 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1991-11-19

ona wydana z rażącym naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. Przekwaterowanie 4-osobowej rodziny do jednego pokoju uważa 'za niezasłużoną karę'., Kolegium...
zastępczego. Dlatego uważa, że decyzja o przydziale pomieszczenia zastępczego została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Wskazując na powyższe podstawy, skarżący wniósł...

SA/Wr 1852/92 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-06-24

nie mogą stwarzać wyłącznej podstawy do wzruszenia ostatecznych decyzji w przedmiocie wymiaru cła w trybie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa z powodu rażącego naruszenia prawa. Naczelny...
wyłącznej podstawy do wzruszenia ostatecznych decyzji w przedmiocie wymiaru cła w trybie art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa z powodu rażącego naruszenia prawa., Nie można też przyjąć...

I SA/Wr 1542/97 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1998-10-30

. Bez znaczenia w niniejszej sprawie są zarzuty strony skarżącej dotyczące wymiaru opłaty skarbowej z rażącym naruszeniem prawa a w szczególności art. 3 ust. 1 pkt 5 lit...
natomiast warunkiem uznania, że nastąpiło rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa jest stwierdzenie, iż w zakresie objętym konkretną decyzją obowiązywał...

SA/Wr 258/93 - Wyrok NSA oz. we Wrocławiu z 1993-05-11

w art. 214 Kpa, bądź nawet - w przypadku rażącego naruszenia prawa - stwierdzenie nieważności nie zaskarżonych postanowień uchwały., Takie rozszerzenie zakresu...
. 214 Kpa bądź nawet - w przypadku rażącego naruszenia prawa - stwierdzenia nieważności nie zaskarżonych postanowień uchwały. Takie rozszerzenie zakresu kontroli...
1   Następne >   +2   +5   11