Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Sz 515/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-01-14

w decyzji organu I instancji rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu społecznego. Wymóg ten podkreślane niejednokrotnie w orzecznictwie Naczelnego Sądu...
tego wymogu, a decyzja organu odwoławczego wyszła poza granice skargi., W związku z tym, że naruszenie zakazu zawartego w art. 139 Kpa stanowi rażące naruszenie prawa zaskarżona...

SA/Sz 1444/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-01-28

w uzasadnieniu, uwzględnia żądanie, co do np. uchylenia zaskarżonych decyzji, jeżeli uzna, że choćby jeden zarzut wskazywał na rażące naruszenie prawa mające wpływ...
naruszeniem prawa strony do poddania decyzji ostatecznej kontroli Sądu zgodnie z obowiązującym prawem. Organ, który w ramach postępowania sądowego uwzględnia skargę, działa...

SA/Sz 933/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-03-26

decyzji, rażące naruszenie prawa przepisów art. 27 ust. 4 i 5 i art. 33 ust. 1 ustawy o podatku VAT, stawiają tezę, że skoro wystawca faktury VAT nie objęty obowiązkiem...
., Dlatego, mając powyższe na uwadze, uznając, że zaskarżone decyzje nie naruszają prawa, Sąd na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o NSA /Dz.U. nr 74 poz...

SA/Sz 1738-1766/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-08-13

, określenie decyzją jedynie wartości celnej na podstawie art. 23 prawa celnego stanowi rażące naruszenie prawa. ...
zaskarżonym decyzjom Prezesa GUC naruszenie prawa przez wydanie decyzji określającej wartość celną towaru po upływie terminu przedawnienia do jej wydania. Zdaniem skarżącego...

SA/Sz 586/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2002-09-11

I instancji., Sąd uznał, że decyzje organów obu instancji dotyczące wznowienia postępowania wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa., Wznowienie postępowania jest trybem...
decyzji organu II instancji naruszenie prawa materialnego i procesowego., Podnosi, że uchwała 6/2000 została podjęta w wyniku błędu i ponawia argumenty z odwołania...

SA/Sz 399/99 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-07-07

z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w S., a Tadeusz Z. - zakład naprawy samochodów., Udział tych osób w Zarządzie Miasta S. stanowi rażące naruszenie prawa...
Radę Miejską do usunięcia naruszenia prawa przez zmianę lub uchylenie zaskarżonej uchwały., W odpowiedzi na to wezwanie przewodniczący Rady stwierdził, że wybór członków...

SA/Sz 978/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2003-04-17

interpretacji przepisów prawa, rażące naruszenie prawa, a także poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Jednocześnie podtrzymał swoje żądanie wydania zaświadczenia o wpisie...
'/, w którym zarzucił organowi naruszenie prawa i domagał się wydania zaświadczenia o żądanej treści., Organ I instancji rozpatrując ww. pismo w trybie skargowym w dniu 17 listopada...

SA/Sz 2081/97 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1998-11-12

O., wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji podniósł zarzut rażącego naruszenia prawa., W ocenie pełnomocnika w świetle ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
nie zaliczył - jest zgodne z prawem. Nie jest trafny zarzut skargi, że decyzje podatkowe zostały wydane z naruszeniem prawa ponieważ zostały oparte na art. 5 ust. 3 ustawy...

SA/Sz 1320/98 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 1999-04-15

on, że wydana ona została z rażącym naruszeniem prawa materialnego w wyniku nie uwzględnienia jego działalności kombatanckiej w tzw. 'Niszczycielskich Batalionach...
, że zaskarżona decyzja wydana została z naruszeniem przepisów prawa., Stosownie do przepisu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych...

SA/Sz 368/01 - Wyrok NSA oz. w Szczecinie z 2001-12-12

o jej uchylenie. Zarzucił rażące naruszenie prawa, tj. art. 9 ust. 2 ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów...
naruszyły prawo w zakresie wskazanym w art. 22 ust. 2-3 powyższej ustawy. W niniejszej sprawie istnieją podstawy do stwierdzenia naruszenia prawa z art. 22 ust. 2 pkt 3...
1   Następne >   +2   4