Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 835/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-09-05

, a tym samym wyczerpuje znamiona rażącego naruszenia prawa, o którym mowa w art. 156 par. 1 pkt 1 Kpa. Decyzją z dnia 22 marca 1995 r. Urząd Skarbowy w J. na podstawie art. 104 Kpa...
jest w orzecznictwie jako rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa., W tym stanie rzeczy stwierdzenie nieważności decyzji zamiast rozpatrzenia wniesionego...

SA/Rz 1561/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-03-22

z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa /art. 156 pkt 2 Kpa/. Oznacza bowiem weryfikację w postępowaniu odwoławczym decyzji...
uprawnień kombatanckich została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż dotknięta jest wadą nieważności. Organ rozpoznał odwołanie nie rozpoznając wniosku o przywrócenie...

SA/Rz 824/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-12-16

decyzji prowadzi do wniosku, iż wydana została z rażącym naruszeniem prawa w postępowaniu odwoławczym., Zgodnie z art. 15 Kpa, wyrażającym w swej treści zasadę ogólną...
rozpoznanie i merytoryczne rozstrzygnięcie sprawy przez organ odwoławczy., Uznanie za odwołanie pisma bez podpisu strony stanowi rażące naruszenie prawa w postępowaniu...

SA/Rz 90/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-02-07

decyzji administracyjnej. Jednakże zdaniem Sądu, przy ustalaniu treści pojęcia 'istotnego' naruszenia prawa może być pomocna definicja pojęcia 'rażącego' naruszenia prawa, jaka...
ukształtowała się w literaturze i orzecznictwie na tle stosowania art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa. 'Rażące' naruszenie prawa w pojęciu doktryny i orzecznictwa występuje...

SA/Rz 208/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-10-05

, jak również w doktrynie ugruntowało się stanowisko, że nie ma rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa w sytuacji istnienia wątpliwości...
w takiej sytuacji nie można afirmować poglądu skarżącego, że zaskarżone postanowienie zostało wydane z rażącym naruszeniem prawa., Z tych względów na podstawie art. 22 ust...

SA/Rz 1955/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-08-01

Skarbowa stwierdziła jej nieważność. Zarzut rażącego naruszenia prawa przez Urząd Skarbowy jest nieuzasadniony jako, że decyzja została uchylona z uwagi na przyjęcie...
uwzględniony. Wszystkie odsetki wynikające z decyzji zapłaciła, jednak decyzję uważa za bezzasadną z uwagi na rażące naruszenie prawa przez Urząd Skarbowy, a co stwierdzono...

SA/Rz 602/98 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1999-09-15

nieważności decyzji organu pierwszej instancji z powodu wydania jej z rażącym naruszeniem prawa. Tak sformułowane wnioski skarżący uzasadnił brakiem opinii zarządu drogi, wydanej...
/ONSA 1999 Nr 3 poz. 80/., Należy więc stwierdzić, że zarzut skarżącego, sprowadzający się do rażącego naruszenia prawa ze względu na brak opinii zarządu drogi...

SA/Rz 551/95 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-06-04

Marka B. nastąpiło z rażącym naruszeniem prawa, bowiem nie były następstwem ważnie zawartej czynności prawnej. Faktura jako dokument będący podstawą rozliczania między...
do NSA Marek B. wnosząc o uchylenie zaskarżonej decyzji oraz decyzji organu I instancji. Skarżący zarzucił naruszenie prawa materialnego, jak również przepisów o postępowaniu...

SA/Rz 925/03 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-12-11

przez osobę do tego nieupoważnioną, nie jest organem gminy, a tym samym decyzje podjęte z rażącym naruszeniem prawa nie są uchwałami rady gminy. Takie uchwały są nieważne ex...
, stanowi rażące naruszenie prawa /art. 20 ust. 1 ww. ustawy/ i powoduje, że uchwały podjęte na sesji zwołanej przez osobę nieuprawnioną są nieważne /por. wyrok NSA z dnia 10...

SA/Rz 978/03 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2003-11-06

województwa. W orzecznictwie oraz w piśmiennictwie przyjmuje się, że rażące naruszenie prawa to takie, w wyniku, którego powstają skutki niemożliwe do zaakceptowania...
, tj. B. Adamiak i J. Borkowski /str. 809/, podają, że rażące naruszenie prawa istnieje również w przypadku naruszenia przepisu prawa, którego treść bez żadnych wątpliwości...
1   Następne >   +2   5