Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Po 54/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

Uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej przez organ I instancji bez zachowania odpowiedniego trybu stanowi rażące naruszenie prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa...
, że została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Prezes Głównego Urzędu Ceł decyzją z 8.12.1997 r. (...) uchylił zaskarżoną decyzję w części i orzekł o przekazaniu sprawy...

SA/Po 894/93 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1993-07-09

., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Nie ma podstaw do uznania, że decyzja o przydziale została wydana z rażącym naruszeniem prawa, w szczególności art. 36 ustawy...
Samorządowym Województwa (...) uznało za rażące naruszenie prawa okoliczność, że skarżący otrzymali przydział mieszkania w K., mimo że w mieście tym nie mieszkają...

SA/Po 309/88 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1988-08-25

nawet wtedy, gdy wyrazi na to zgodę osoba, na której rzecz pomieszczenie zastępcze ma być przydzielone, i stanowi rażące naruszenie prawa materialnego w rozumieniu art...
, iż zaskarżone decyzje organów lokalowych wydane zostały z rażącym naruszeniem prawa materialnego, a w szczególności art. 7 ust. 1 pkt 2 prawa lokalowego, i dlatego na podstawie art...

I SA/Po 3036/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2000-03-09

stwierdziło, że Zbigniew C., wnosząc o stwierdzenie nieważności decyzji wskazał jako podstawę swojego żądania rażące naruszenie prawa, wymienione w art. 247 par. 1 pkt 3...
rozważyć czy nie nastąpiło rażące naruszenie prawa materialnego, w szczególności art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku rolnym w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 4 lipca 1996...

I SA/Po 912/01 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 2003-04-10

do Naczelnego Sądu Administracyjnego Spółka zarzuciła decyzji Izby Skarbowej w Z.-G. z 30 marca 2001 r. (...) rażące naruszenie prawa materialnego mające istotny wpływ na wynik...
opierając się w tym przypadku na cywilistycznym ujęciu 'nabyciu własności' towaru, dopuszcza się rażącego naruszenia prawa przez dokonanie zawężającej interpretacji powołanego...

I SA/Po 234-235/98 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-12-04

O. oraz Wojciech P. i zarzucając naruszenie przepisów postępowania i prawa materialnego mające istotny wpływ na wynik sprawy domagali się uchylenia tej decyzji., W odpowiedzi...
bowiem 'przypisanie' dwóch importerów do jednego 'składaka', sprowadzonego z zagranicy., W takiej sytuacji Sąd uznał, iż zaskarżone decyzje zostały wydane z rażącym naruszeniem...

I SA/Po 1266/97 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1998-11-19

oraz naruszenie art. 145 par. 1 pkt 5 Kpa oraz art. 139 Kpa przez wydanie decyzji na niekorzyść skarżącego mimo braku rażącego naruszenia prawa lub interesu społecznego...
jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Zarzuty skarżącego sprowadzają się do twierdzenia że przekazanie sprawy do merytorycznego załatwienia UC w B. w postępowaniu odwoławczym...

SA/Po 839/95 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-10-05

, do którego w określonym terminie spółka nie wniosła zastrzeżeń., W odwołaniu od powyższej decyzji zarzuca się jej rażące naruszenie prawa materialnego, a w szczególności art. 15 w związku...
., W skardze do NSA - Przedsiębiorstwo 'S' w P. kwestionuje powyższą decyzję Izby Skarbowej w P. z 6.3.1995 r., zarzucając jej rażące naruszenie prawa materialnego...

SA/Po 2853/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1995-02-09

zł wynosi według stawki 22 procent 112.860.000 zł., W odwołaniu spółka 'A.' zarzuca powyższej decyzji Urzędu Skarbowego rażące naruszenie prawa materialnego...
tym decyzjom rażące naruszenie prawa materialnego, a w szczególności art. 7 ust. 1 pkt 2 i poz. 13 załącznika nr 2, art. 2 ust. 4, art. 4 pkt 2, art. 18 ust. 3, art. 18 ust. 1...

SA/Po 1108/94 - Wyrok NSA oz. w Poznaniu z 1994-07-12

uznał, iż stanowi ona przykład rażącego naruszenia prawa. Dlatego na podstawie art. 207 par. 5 Kpa skarga podlega oddaleniu. ...
od faktycznego składu rady, a nie od ustawowego, stanowi rażące naruszenie art. 28 ust. 3 ustawy o samorządzie terytorialnym i uzasadnia stwierdzenie nieważności uchwały...
1   Następne >   +2   6