Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Lu 1228/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-05-08

Naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego /Dz.U. nr 84 poz. 386/ należy traktować jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156...
podatkową., Z tych też przyczyn naruszenie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego /Dz.U. nr 84 poz. 386/ należy traktować jako rażące naruszenie...

SA/Lu 2253-2255/95 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1996-09-25

ust. 1 ustawy o denominacji złotego należy traktować jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa ponieważ istnieje oczywista sprzeczność między...
. o denominacji złotego /Dz.U. nr 84 poz. 386/ wszelkie prawa majątkowe, a także zobowiązania i należności pieniężne powstałe przed dniem 1 stycznia 1995 r. a płatne po tej dacie...

I SA/Lu 106/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2001-10-26

I instancji wydana została z rażącym naruszeniem prawa, a zatem z naruszeniem art. 247 par. 1 pkt 3 ordynacji podatkowej, co dawało podstawę do jej uchylenia i orzeczenia...
wadę decyzji, o której mowa w art. 247 par. 1 pkt 3 ordynacji podatkowej. Postawiła zatem zarzut wydania przez organ I instancji decyzji z rażącym naruszeniem prawa...

SA/Lu 1339/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-03-26

. Minister Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa decyzją z dnia 10 grudnia 1991 r. stwierdził w całości nieważność powyższych decyzji jako wydanych z rażącym naruszeniem prawa...
, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Ta decyzja Ministra działa wstecz /ex tunc/, a przez to nie nastąpiło pozbawienie własności tej nieruchomości spadkobierców...

II SA/Lu 347/01 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2002-07-02

(...) o związkach zawodowych, stanowi rażące naruszenie prawa, powodujące nieważność uchwały', Postępowanie w sprawie zaopiniowania projektu uchwały, w wyniku...
, oznacza de facto pominięcie przedłożenia projektu aktu prawnego do zaopiniowania, co skutkuje rażącym naruszeniem prawa, powodującym nieważność uchwały., W świetle...

I SA/Lu 650-658/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-09-10

przez Spółkę i podatku naliczonego obniżającego podatek należny w danym miesiącu, prowadziło zdaniem Izby, do rażącego naruszenia prawa i obligowało organ odwoławczy do uchylenia...
na prawidłowość dalszego postępowania i kończących je decyzji., Z tych względów przekazanie spraw rozstrzygniętych z rażącym naruszeniem prawa do ponownego rozpatrzenia...

SA/Lu 1667/92 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1993-09-09

przez przejście graniczne Urzędu Celnego w T. w ciągu 48 godzin., W skardze adresowanej do Naczelnego Sądu Administracyjnego pełnomocnik przewoźnika zarzucał rażące naruszenie...
towarowego z zagranicą w rozumieniu art. 2 pkt 6 Prawa celnego. oddala skargę. Prezes Głównego Urzędu Ceł na podstawie art. 23 ust. 2, art. 42 i art. 47 pkt 2 Prawa celnego...

I SA/Lu 133/98 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1999-04-09

prowadzenia sprzedaży na stoisku usytuowanym na gruncie prywatnym, użytkowanym na prawach wyłączności wydana została z rażącym naruszeniem prawa., W odpowiedzi na skargę...

SA/Lu 572/85 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 1985-12-16

do Naczelnego Sądu Administracyjnego, domagając się stwierdzenia jej nieważności jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, a w szczególności art. 12 ustawy z dnia 16...
września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych /Dz.U. nr 31 poz. 214/. Rażącego naruszenia przepisów prawa skarżąca dopatruje się w tym, iż decyzja organu I instancji...

II SA/Lu 932/02 - Wyrok NSA oz. w Lublinie z 2003-12-18

decyzja oraz decyzja organu I instancji zostały wydane z rażącym naruszeniem prawa i wymagają wyeliminowania z obrotu prawnego., Materialnoprawną podstawą decyzji...
budowlanego, który nie mógł stanowić podstawy do wydania decyzji o nałożeniu obowiązku zastosowania środków zabezpieczających - to jako wydane z rażącym naruszeniem tegoż...
1   Następne >   +2   6