Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

II SA/Ka 1769/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1999-09-23

w umowie nabycia ich na rzecz Państwa, co ich zdaniem stanowi rażące naruszenie prawa własności gwarantowanego umowami międzynarodowymi, jak i rażąco narusza powinności...
. W. domagali się uchylenia decyzji SKO oraz stwierdzenia nieważności decyzji z 21 października 1987 r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa ze względu na ujemne skutki...

I SA/Ka 1589/96 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-05-20

z 11 marca 1991 r., gdyż w jego ocenie została ona wydana z rażącym naruszeniem prawa. Z ustaleń przedstawionych w uzasadnieniu tej decyzji wynika, że wymiaru cła...
1996 r. Alfred Z. zwrócił się do urzędu celnego o stwierdzenie nieważności decyzji z 15 marca 1993 r. zarzucając jej rażące naruszenie prawa, tj. art. 83 ust. 1 ustawy...

II SA/Ka 853/03 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-05-29

nie istniało., Od powyższego wyroku rewizję nadzwyczajną wywiódł Rzecznik Praw Obywatelskich. Zarzucił w niej rażące naruszenie art. 32 ust. 4 pkt 1 Prawa budowlanego...
był zbędny, a decyzja udzielająca pozwolenia na budowę w tej sytuacji została wydana z rażącym naruszeniem prawa., Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 23 stycznia 2003 r. III RN 30/02...

II SA/Ka 1325/00 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2002-03-15

pkt 2 Kpa. Zdaniem organu nadzoru, powołana decyzja wydana została z rażącym naruszeniem prawa, bowiem organ I instancji w trybie administracyjnym zobowiązał do wykonania...
par. 1 pkt 2 Kpa, organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa. W doktrynie...

II SA/Ka 1759/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-07-12

rozpatrzenie odwołania wniesionego po terminie stanowi rażące naruszenie prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. W istocie rzeczy bowiem oznacza to weryfikację w postępowaniu...
decyzji. Wydana ona została z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa., Z tych przyczyn należało - w oparciu o art. 22 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja...

II SA/Ka 559/02 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2003-06-11

. ustawy przeciwpożarowej i wyczerpuje znamiona rażącego naruszenia prawa /art. 156 par. 1 pkt 4 Kpa/. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Ireny K...
, art. 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej i wyczerpało znamiona rażącego naruszenia prawa - art. 156 par. 1 pkt 4 Kpa. Skierowanie bowiem decyzji do statutowego...

II SA/Ka 2124/99 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-12-11

zarzut w projekcie planu, stanowi rażące naruszenie prawa. Naczelny Sąd Administracyjny uznał zasadność skargi spółki z o.o. 'G.-Ł.-O.' w W. na uchwałę Rady Miejskiej...
gminy, z drugiej zaś radzie gminy, a wzajemne przejmowanie tych kompetencji jest niedopuszczalne. Rażącym naruszeniem prawa jest podjęcie przez radę gminy na podstawie art...

II SA/Ka 2335/98 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 2000-09-25

. - współwłaściciele przedmiotowej nieruchomości - domagali się uchylenia tej decyzji, zarzucając jej rażące naruszenie prawa, polegające na bezzasadnym ukaraniu ich za czyn...
nieważności zaskarżonej decyzji, jako wydanej bez podstawy prawnej i z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem Prokuratora w stanie faktycznym sprawy należało zastosować przepis art. 48...

I SA/Ka 1594/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1997-11-17

obrachunkowych nosiło cechy rażącego naruszenia prawa. W tym przypadku mamy bowiem do czynienia z sytuacji naruszenia przepisu prawnego, którego treść bez żadnych...
1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./, wezwało Regionalną Izbę Obrachunkową w Katowicach do usunięcia skutków naruszenia prawa...

II SA/Ka 673/97 - Wyrok NSA oz. w Katowicach z 1998-12-17

lokali, zapadła z rażącym naruszeniem prawa i musiała być wyeliminowana z obrotu prawnego, zaś postępowanie administracyjne, jako bezprzedmiotowe w świetle art. 105 par. 1...
wniósł o oddalenie skargi, bowiem sprawa z zakresu prawa cywilnego nie mogła być rozstrzygnięta na drodze postępowania administracyjnego., Naczelny Sąd Administracyjny...
1   Następne >   +2   +5   8