Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Gd 2939/95 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-03-12

Brak podpisu osoby upoważnionej do wydania decyzji stanowi rażące naruszenie prawa., Dopuszczalne jest sporządzenie załącznika do decyzji, lecz taki załącznik...
tego elementu stanowi rażące naruszenie prawa. Sąd ograniczył kontrolę wydanych decyzji do tej kwestii, która w ocenie Sądu ma istotne znaczenie w sprawie. Do dwóch wydanych...

II SA/Gd 1089/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-04-12

powoduje, że decyzja organu pierwszej instancji została wydana z rażącym naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. Z rażącym naruszeniem prawa została też wydana decyzja...
instancji została wydana z rażącym naruszeniem prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/. Z rażącym naruszeniem prawa została też wydana decyzja organu drugiej instancji...

SA/Gd 965/84 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1984-11-28

Administracyjny zważył, co następuje:, Zaskarżona decyzja Podatkowej Komisji Odwoławczej przy Izbie Skarbowej w B. wydana została z rażącym naruszeniem prawa, które Sąd...
od decyzji Urzędu Skarbowego w S. z 17.10.1983 r. dopuściła się rażącego naruszenia prawa, dlatego też Naczelny Sąd Administracyjny na podstawie art. 207 par. 3 w związku...

I SA/Gd 970/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-02-06

Zastosowanie przy określaniu zobowiązań w podatkach obrotowym i dochodowym nieobowiązujących już przepisów resortowych stanowi rażące naruszenie prawa, co skutkuje...
obrotowego i dochodowego za rok 1992 z rażącym naruszeniem przepisów prawa materialnego i procesowego. Niezgodne z zasadami wymiaru zobowiązań podatkowych i zasadami logicznego...

I SA/Gd 667/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-11-21

., Pomyłka funkcjonariusza celnego w zakresie określenia prawidłowego kodu PCN nie może być utożsamiana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 139 Kpa, uzasadniającym...
uprzywilejowania strony w stosunku do innych podmiotów działających na rynku, co stanowi rażące naruszenie art. 3 prawa celnego, zgodnie z którym 'obrót towarowy z zagranicą...

II SA/Gd 230/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-03-21

. zarzucił, że decyzja Kolegium wydana została z rażącym naruszeniem prawa tj. przepisów art. 186 i art. 189 Kpa i wnosił o stwierdzenie jej nieważności., W ocenie skarżącego...
dla prawidłowej oceny sprawy również pod względem wykładni art. 186, jednakże w takiej sytuacji nie można mówić o rażącym naruszeniu prawa., Reasumując należy stwierdzić...

I SA/Gd 1053/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-02-06

26 listopada 1994 r. a Dyrektor Urzędu Celnego w G. decyzję tę wydał w dniu 22 kwietnia 1995 r., to niewątpliwie decyzję tę organ celny podjął z rażącym naruszeniem prawa...
materialnego /art. 83 ust. 1 Prawa celnego/, co w myśl art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa - skutkuje stwierdzeniem nieważności tej decyzji. Za nieważną należało uznać...

II SA/Gd 475/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-06-06

zarzuciła rażące naruszenie przepisów prawa materialnego a w szczególności par. 72 ust. 1 i par. 73 ust. 1 w związku z par. 330 i par. 332 rozporządzenia Ministra...
i skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. Wobec powyższego organ odwoławczy mając na uwadze rażące naruszenie prawa materialnego...

II SA/Gd 1860/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-06-23

do organów gminy i stanowi rażące naruszenie prawa., Negatywna opinia dotycząca realizacji uchwały z 30 sierpnia 1996 r., która weszła w życie, została zainspirowana...
stwierdza, że zaskarżona uchwała podjęta została z naruszeniem prawa w sprawie sprzedaży działki nr 322/5 położonej we wsi L. Naczelny Sąd Administracyjny zważył...

II SA/Gd 1380/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-06-10

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki ich usytuowanie jest dotknięty wadą nieważności, gdyż został wydany z rażącym naruszeniem prawa, mianowicie art. 9 pkt 1...
wydana z rażącym naruszeniem prawa. ...
1   Następne >   +2   +5   11