Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 392/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-26

nadzoru, ponieważ - zdaniem skarżącej Rady - nie nastąpiło rażące naruszenie prawa. W uzasadnieniu podniesiono, iż zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r...
naruszeniem prawa. Kolegium nie potwierdziło rażącego naruszenia prawa, a jedynie istotne naruszenie prawa, natomiast przepisy Kpa, do których odsyła art. 91 ustawy...

SA/Bk 22/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-05-15

/, o tyle odstępstwo od zakazu reformationis in peius oparte jest na dwu rozłącznych kryteriach - rażącego naruszenia prawa lub rażącego naruszenia interesu społecznego...
lub interes społeczny' /art. 137 Kpa/, o tyle odstępstwo od zakazu reformationis in peius oparte jest na dwu rozłącznych kryteriach rażącego naruszenia prawa lub rażącego...

SA/Bk 208/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-07-01

Administracyjnego Rzecznik Praw Obywatelskich., Zarzucił jej rażące naruszenie przepisów prawa materialnego: art. 7 i art. 33 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r...
taką należy traktować jako rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa W związku z tymi zarzutami wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonej decyzji...

SA/Bk 1613/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-05-25

, a jedynie własnościowe prawo do poszczególnych lokali mieszkalnych., W wywiedzionej do NSA skardze na powyższą decyzję kasacyjną Elżbieta M. zarzuciła jej rażące naruszenie prawa, tj. art...
strony a zatem przez takie, które skutecznie odwołania wywieść nie mogły, stanowi rażące naruszenie prawa skutkujące stwierdzeniem nieważności decyzji organu II instancji...

SA/Bk 1082/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-02-07

tylko na podstawie informacji sekretarza miasta, stąd radni nie znali przedłożonych kalkulacji dla Urzędu Miasta. Uchwała została podjęta z rażącym naruszeniem prawa...
wynagradzania pracowników tej jednostki. Po bezskutecznym wezwaniu do usunięcia naruszenia prawa Marian K. wniósł skargę na uchwałę Rady Miasta G. z 29 marca 2001 r. w części...

SA/Bk 1043/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1996-05-16

ta została wydana z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem Agencji, stosownie do art. 92 ust. 1 prawa wodnego urządzenia melioracji wodnych szczegółowych znajdujące się na gruntach...
się na tych gruntach, przewidzianego w art. 97 prawa wodnego. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił na podstawie art. 207 par. 5 Kpa skargę Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa...

SA/Bk 300/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-12-23

bowiem, po wejściu nowej ustawy w życie i utracie mocy poprzedniej, po prostu już nie obowiązują, a ich stosowanie stanowi rażące naruszenie prawa., W odpowiedzi na skargę organ...
decyzji naruszenie prawa, tj. art. 242 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U. nr 115 poz. 741 ze zm./ polegające nie nieuwzględnieniu niższej...

SA/Bk 1502/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-02-14

Kolegium Odwoławczego została uznana za nieważną z powodu rażącego naruszenia prawa - wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 25 maja 2001 r. SA/Bk 123/01...
w uprawnieniach do lokalu osób w nim zameldowanych oraz osób mających do niego tytuł prawny. Zameldowanie nie ma bowiem wpływu na prawa i obowiązki innych osób. Organ...

SA/Bk 263/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-08-06

ze zm./'., W skardze do NSA Spółka 'G.' zarzuciła decyzji Izby Skarbowej rażące naruszenie prawa, tj. art. 2 ust. 1 i 3 w zw. z art. 4 pkt 8 oraz art. 27 ust. 5 ustawy...
prawa i oparcie rozstrzygnięcia o fałszywy stan faktyczny., Decyzją z dnia 10.10.1995 r. Izba Skarbowa w B. uchyliła zaskarżoną decyzję w części i orzekła:, 1/ określić...

SA/Bk 1848/98 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1999-09-28

naruszenia prawa co uzasadnia stwierdzenie nieważności decyzji obu instancji., Mając powyższe na uwadze orzeczono jak w sentencji. Konsekwencją uwzględnienia skargi...
{ten sam wnioskodawca i te same osoby trzecie, których interesu prawnego dotyczył wynik postępowania/, nie uległ zmianie stan prawny sprawy /te same przepisy prawa...
1   Następne >   +2   4