Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 536/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-07-24

lub dokonane z rażącym naruszeniem prawa. Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych /t.j. Dz.U. 1993...
naruszeniem prawa., 3. Odmówienie wiarygodności przedstawionych przez stronę dokumentów z uwagi na ich, zdaniem organu, niekompletność lub sporządzenie w języku obcym...

II SA/Łd 2536/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-02-11

z dnia 20 czerwca 1995r. /III ARN 22/95 - OSN 1995 nr 24 poz. 297/, wykluczającej stwierdzenie rażącego naruszenia prawa w przypadku możliwości wyrażenia na tle...
w tezie wyroku Sądu Najwyższego z dnia 20 czerwca 1995 r. /III ARN 22/95 - OSN 1995 Nr 24 poz. 297/, wykluczającej stwierdzenie rażącego naruszenia prawa w przypadku...

I SA/Łd 190/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-03-14

., Wbrew stanowisku podatnika trudno uznać, że organ skarbowy II instancji dopuścił się przy wydawaniu decyzji rażącego naruszenia prawa. Należy mieć przy tym na uwadze fakt...
/., W tym zatem zakresie w sprawie nie doszło do naruszenia prawa. Zaskarżona decyzja definitywnie zakończyła postępowanie podatkowe dotyczące 1993 roku w sposób korzystny...

I SA/Łd 431/01 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2002-09-30

. 247 par. 1 pkt 1/ przepisu par. 2 tego artykułu, czyli przekazanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez organ niewłaściwy, stanowi rażące naruszenie prawa /art. 247...
, czy też z powodu uznania, że zadeklarowana przez podatnika kwota zwrotu różnicy podatku jest prawidłowa. Stanowi to rażące naruszenie prawa procesowego w postaci...

SA/Ł 1410/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-03-22

instytucji swobodnego uznania organu z umorzeniem tym związanej., Tym samym decyzja ta została wydana z naruszeniem właściwości rzeczowej, a także z rażącym naruszeniem...
Samorządowym Województwa Ł. decyzją z 1 marca 1994 r. utrzymało w mocy zaskarżoną decyzję. W uzasadnieniu Kolegium stwierdziło, iż zaskarżona decyzja nie narusza prawa...

I SA/Łd 351/98 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-10-27

im zarzuty naruszenia:, - art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa - rażącego naruszenia materialnego prawa podatkowego, - art. 156 par. 1 pkt 3 Kpa - jako dotyczących sprawy poprzednio...
16.04.1996 r. odnośnie rażącego naruszenia prawa - art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa - Izba potwierdza, iż zaskarżona decyzja nie wypowiada się w tym zakresie., Biorąc jednakże...

II SA/Łd 243/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1999-06-08

organu pierwszej instancji z uwagi na rażące naruszenie zastosowanych przepisów prawa materialnego poprzez błędną ich interpretację oraz z powodu rażącego naruszenia przepisu...
państwowej stwierdza nieważność decyzji, która wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa., Powołane w podstawie prawnej decyzji organów obu instancji...

II SA/Łd 1235/99 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 2003-02-12

środek egzekucyjny., Na wymienione postanowienie zażalenie wniósł Zbigniew S. podnosząc, iż decyzje wydane w niniejszej sprawie stanowią rażące naruszenie prawa. Winę...
uchyleniu jeżeli Sąd stwierdzi:, 1/ naruszenie prawa materialnego które miało wpływ na wynik sprawy, 2/ naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania...

I SA/Łd 1243/96 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1997-03-21

z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, a jednocześnie wystąpiła okoliczność określona w art. 145 par. 1 pkt 4 Kpa. Nie odpowiadają one także wymogom...
gospodarczy nie dokonała zakupu narzędzi, materiałów i innych przedmiotów, gdyż stanowiły one nadal własność każdej ze wspólniczek., Z punktu widzenia prawa podatkowego...

SA/Ł 2405/94 - Wyrok NSA oz. w Łodzi z 1995-05-19

kontroli, który nie stanowił decyzji administracyjnej w rozumieniu przepisów Kpa/ uznał, że w rozpatrywanej sprawie brak było podstaw do stwierdzenia rażącego naruszenia...
prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa. Odmienność stanowisk obu stron wynika głównie z różnych interpretacji pojęcia 'przychodu należnego', o którym mowa w art. 12...
1   Następne >   +2   5