Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OSA 3/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-06-11

, że kwestionowane orzeczenie administracyjne z 1953 r. zostało wydane bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa., W skardze...
, sprowadza się do oceny, czy kwestionowane orzeczenie administracyjne z dnia 10 lutego 1953 r. zostało wydane bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa /podstawa...

OSA 8/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-12-10

(...)., Skargę na decyzję Komendanta Głównego Straży Granicznej do Naczelnego Sądu Administracyjnego złożył Jarosław R. wnosząc o jej uchylenie z powodu rażącego naruszenia prawa...
do służby w czasie krótszym niż 2 godz. powoduje z mocy prawa utratę uprawnienia do równoważnika. Skarżący podniósł, iż w wyniku czasowych zmian w rozkładzie jazdy praktycznie...

FSA 3/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-11-24

je z rażącym naruszeniem prawa,, - naruszenie przepisów o postępowaniu, mające istotny wpływ na wynik spraw, a w szczególności naruszenie art. 120 Ordynacji podatkowej...
o ich uchylenie oraz o uchylenie poprzedzających je decyzji organu pierwszej instancji zarzucając:, - naruszenie prawa dające podstawę do wznowienia postępowania podatkowego...

OSA 2/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1999-05-17

z rażącym naruszeniem prawa i wobec tego bezpodstawnie Minister Finansów odmówił stwierdzenia nieważności tych decyzji., Zdaniem skarżącego układ pomiędzy Rządem Stanów...
. W każdym przypadku rozstrzygające jest zastosowanie polskiego prawa a tym samym na podstawie układu żadne mienie na własność Państwa nie przechodziło i przejść nie mogło...

OSA 9/01 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-02-18

, dopuszczającej wydanie takiej decyzji 'wykonawczej', nie można też zarzucić rażącego naruszenia prawa /art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa/, jako że w obowiązującym stanie prawnym...
reformationis in peius. Według tego przepisu Sąd nie może orzec na niekorzyść skarżącego, chyba że stwierdzone naruszenie prawa skutkuje stwierdzeniem nieważności...

FSA 2/02 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-04-07

naruszeniem prawa. W uzupełnieniu odwołania wniósł o stwierdzenie nieważności zaskarżonych decyzji i umorzenie postępowań podatkowych z uwagi na przedawnienie obowiązku...
powodowało, zgodnie z art. 70 par. 3 Ordynacji podatkowej, przerwanie biegu przedawnienia., Odnosząc się do zarzutów związanych z naruszeniem przepisów materialnego prawa...

FSA 2/00 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-02-14

subsumcję wyinterpretowanych norm, decyzja izby w kwestii momentu rozliczania wydatków danego okresu /zwolnienia albo opodatkowania/ została wydana z naruszeniem prawa...
według. norm przepisanych. Decyzji też zarzucono rażące naruszenie przepisu art. 16 ust. 1 pkt 8a oraz naruszenie przepisów art. 15 ust. 1 i 4, art. 11 ust. 1 i 3 ustawy...

OSA 2/03 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-09-08

Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast decyzją z dnia 14 października 1999 r. stwierdził wydanie z naruszeniem prawa zarządzenia Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 12 lipca 1951 r...
podzielonej między Skarbem Państwa lub gminą, a właścicielem, którym jest inna osoba. Skarżąca zarzuciła również, że Gmina działała ze świadomością naruszenia prawa strony...

FSA 1/98 - Wyrok Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-03-02

oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 154 poz. 797 ze zm./. Stanowiło to naruszenie przepisów prawa materialnego, które miało wpływ na wynik sprawy. Stosownie zatem do art...
decyzję spółka akcyjna 'T.P.' wniosła przede wszystkim o stwierdzenie nieważności decyzji organu odwoławczego, zarzucając jej rażące naruszenie art. 139 Kpa, polegające...