Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I OPS 2/08 - Uchwała NSA z 2008-04-21

w nawiązaniu do art. 28 powołanego dekretu, w późniejszym postępowaniu wywłaszczeniowym należy uznać za rażące naruszenie prawa będące podstawą stwierdzenia nieważności...
?', 2. 'Czy poprzestanie na określeniu ceny w nawiązaniu do art. 28 powołanego dekretu, w późniejszym postępowaniu wywłaszczeniowym należy uznać za rażące naruszenie prawa...

I OPS 2/12 - Uchwała NSA z 2012-11-13

na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, a nie do wznowienia postępowania na podstawie art. 145 § 1 pkt 8 K.p.a. Naczelny Sąd...
na podstawie art. 156 §1 pkt 2 K.p.a. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa, czy też stanowi przesłankę do wznowienia postępowania w oparciu o art. 145 §1 pkt 8 K.p.a....

II OPS 5/19 - Uchwała NSA z 2020-06-22

się stwierdzenia, że organ dopuścił się bezczynności, która miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa, zasądzenia kosztów postępowania oraz przyznania sumy pieniężnej...
administracyjnej i uzyskania wiążącego stwierdzenia przesłanki rażącego naruszenia prawa w celu dochodzenia roszczeń na podstawie ustawy z dnia 20 stycznia 2011 r...

II OPS 1/21 - Uchwała NSA z 2022-03-07

stwierdzenia przez Sąd, że przewlekłe prowadzenie postępowania miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz przyznania od organu administracji na jej rzecz sumy pieniężnej...
się przewlekłości w rozpoznaniu zażalenia na postanowienie [...]WINB z [...] maja 2019 r., uznając, że przewlekłość nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa. W pozostałym...

III ZP 40/97 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1997-11-26

sprawy w formie decyzji (...), bądź gdy rozstrzygnięcie w ogóle nie znajduje oparcia w prawie. Rażące zaś naruszenie prawa oznacza, że skutki decyzji stają się niemożliwe...
świadczenia, świadczy o istnieniu przesłanki opisanej w art. 156 Kpa, jako rażącym naruszeniu prawa. (...) Można zatem przyjąć koncepcję, że brak nowych okoliczności...

II OPS 2/11 - Uchwała NSA z 2011-12-12

przewidziane w ustawie z dnia 20 stycznia 2011 r. o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz. U. Nr 34, poz. 173). Ustawa...
, czy niezałatwienie sprawy w terminie miało miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Ma to umożliwić dochodzenie od funkcjonariusza odszkodowania w wysokości odszkodowania...

I FPS 4/06 - Uchwała NSA z 2007-06-25

, czy też z powodu rażącego naruszenia prawa przez organy. Według strony wnoszącej skargę kasacyjną, nie zachodzi sytuacja braku podstawy prawnej, bowiem stosownie do treści art. 34 §...
, a wypowiedź ta następuje w formie postanowienia, na które przysługuje zażalenie. Zdaniem D., Sąd też nie wykazał rażącego naruszenia prawa stwierdzając jedynie, że w sytuacji...

I FPS 1/11 - Uchwała NSA z 2011-10-24

od tych decyzji, nawet gdyby postępowanie odwoławcze doprowadziło do ujawnienia uchybień przy ich wydawaniu, w tym uchybień stanowiących o rażącym naruszeniu prawa. Sąd...
przyjęcie, iż wydana z rażącym naruszeniem prawa decyzja o zabezpieczeniu mogła wejść do obrotu prawnego i wywrzeć skutki prawne, jak również wygasnąć, co miałoby skutkować...

I OPS 1/06 - Uchwała NSA z 2006-04-10

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2000 r. w sprawie opłat drogowych, Generalny Dyrektor Dróg Publicznych, uznał za rażące naruszenie prawa. Wobec tego, zdaniem...
. 284/. Zastosowanie w stosunku do skarżącego nowych, surowszych przepisów, które nie obowiązywały w dacie zdarzenia, stanowi rażące naruszenie prawa /art. 156 par. 1 pkt...

I OPS 5/08 - Uchwała NSA z 2008-11-26

istniejący w dacie wydania kwestionowanego orzeczenia, a o rażącym naruszeniu prawa (art. 156 § 1 pkt 2 K.p.a.) można mówić wtedy, gdy rozstrzygnięcie jest sprzeczne...
ust. 2 tego dekretu nie oznacza, że tym samym inne rozumienie tego przepisu stanowiło rażące naruszenia prawa. Ocena w tym zakresie nie wchodzi w zakres rozstrzygnięcia...
1   Następne >   +2   5