Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPS 14/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-03-20

aktów wydanych z rażącym naruszeniem prawa z uwagi na wywołanie przez nie nieodwracalnych skutków prawnych. W szczególności, w ocenie skarżących, wprawdzie przedsiębiorstwo...
. Jeżeli przykładowo wcześniejsza decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, to nie stwierdzenie jej nieważności i ograniczenie się jedynie do stwierdzenia...

FPS 11/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-10-28

. o stwierdzenie nieważności decyzji Prezesa Głównego Urzędu Ceł z dnia 14 czerwca 1999 r. oraz utrzymanej nią w mocy decyzji organu I instancji, umotywowany rażącym naruszeniem prawa...
nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa nie przewiduje ograniczeń czasowych., Przedstawione do wyjaśnienia istotne wątpliwości prawne dotyczą...

OPS 7/00 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-06-05

wieczyste nabywcom tych lokali, wydana została z rażącym naruszeniem prawa, a w pozostałej części stwierdził jej nieważność., Na skutek wniosku Marii W.-B. i Agnieszki J...
nieważności mimo stwierdzenia rażącego naruszenia prawa/, Prezes Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast decyzją z dnia 14 stycznia 1999 r. (...) wydaną na podstawie art...

OPS 11/98 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 1998-10-12

, jak i w orzecznictwie, że rozpatrzenie odwołania wniesionego z uchybieniem terminu, który nie został przywrócony, stanowi rażące naruszenie prawa w rozumieniu art. 156 par. 1...
skargi /naruszenia prawa materialnego/ nie wykorzystując uprawnienia wynikającego z art. 51 ustawy o Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który daje możliwość...

OPS 6/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2000-02-21

, od wyników postępowania konkursowego, stanowiło rażące naruszenie prawa. Prowadzi to do wniosku, że złożenie wniosku o wpis na listę aplikantów radcowskich przez osobę...
radcowskich nie ma żadnego znaczenia dla sytuacji prawnej osoby, której z rażącym naruszeniem prawa odmówiono przyznania tego rodzaju uprawnienia., Na możliwość zaistnienia...

FPS 7/01 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2001-11-05

6.296,80 zł. Podatniczka wskazała, że powyższa decyzja została wydana z rażącym naruszeniem prawa, gdyż PUH 'W.' ma status zakładu pracy chronionej, na podstawie decyzji...
Prezydenta Miasta Z.-G. z dnia 4 lutego 1999 r. nie została wydana z rażącym naruszeniem prawa, co zarzucała strona w swym wniosku o stwierdzenie jej nieważności...

III ZP 14/99 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 2000-01-27

uznania, że wystąpiło rażące naruszenie prawa (...) jest stwierdzenie, iż w zakresie objętym konkretną decyzją administracyjną obowiązywał niewątpliwy stan prawny...
. za podjętą z rażącym naruszeniem prawa., Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, iż bez znaczenia jest przy tym fakt, że przepisy art. 69 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r...

III AZP 9/91 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów Sądu Najwyższego z 1992-02-27

, niż to przewidują przepisy, wysokości. Również wówczas. w świetle art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa, decyzja taka, jako wydana z rażącym naruszeniem prawa, może być w dalszym toku...
, zwracanych na podstawie art. 79 ust. 1 tego Prawa przysługują od dnia uiszczenia tych należności. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego do rozpoznania...

OPS 5/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-05-20

naruszenie prawa., Rozpatrując skargę Uzdrowiska K.-J. Sp. z o.o. na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast z dnia 3 sierpnia 2000 r. skład orzekający podniósł...
z dnia 20 kwietnia 2000 r., którą stwierdził nieważność decyzji Wojewody W. z dnia 23 października 1996 r. o nabyciu z mocy prawa, na podstawie art. 2 ust. 1-3 ustawy z dnia...

OPS 3/03 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2003-09-08

na rażącym naruszeniu prawa, a w szczególności art. 7 ust. 1 dekretu, pomimo że w uzasadnieniu tego orzeczenia podano inne powody odmowy przyznania prawa., W takim stanie...
m.st. Warszawy /Dz.U. nr 50 poz. 279/, wniosku o przyznanie mu na tym gruncie prawa wieczystej dzierżawy /własności czasowej/, o którym mowa w art. 7 ust. 1 tego dekretu...
1   Następne >   +2   5