Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 1/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-02-18

przez samorządowe kolegium odwoławcze jako dokonana z rażącym naruszeniem prawa w rozumieniu art. 156 par. 1 pkt 2 Kpa?, W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie pierwsze...
z naruszeniem prawa /są wadliwe/. Wątpliwości budzi jedynie to, czy naruszenie prawa w tym wypadku miało charakter rażącego naruszenia prawa w rozumieniu art. 156 par. 1...

VI SA 7/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1995-11-06

z art. 157 Kpa nieważności decyzji z dnia 25 stycznia 1995 r. nr KO 8176/8/95, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Zdaniem Prezydenta, z art. 41 powołanej ustawy...
nr 122 poz. 593/, jednakże z inicjatywy organu I instancji, zarzucającego organowi odwoławczemu dopuszczenie się rażącego naruszenia prawa przy wykładni art. 41 ust. 1 ustawy...

OPK 4-7/98 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-11-09

ich na sprzedaż najemcom przez Skarb Państwa. Czy ma to znamiona rażącego naruszenia prawa, polegającego na trwałej niewykonalności decyzji /art. 156 par. 1 pkt 5 Kpa/? Zawarcie...
administracji o charakterze władczym oraz do działania w formach prawa cywilnego, było i jest rażącym naruszeniem prawa, aczkolwiek nie kwalifikującym się jako niewykonalność...

FPK 10/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-04-07

prawa., Obligowało to organ odwoławczy do wyeliminowania z obrotu prawnego decyzji dotkniętej owym rażącym naruszeniem prawa., Nie może on także uchylić się od podjęcia...
na to, iż ostatnio wymieniona decyzja została wydana z rażącym naruszeniem art. 226 par. 1 i 2 Ordynacji podatkowej. Nie może także budzić wątpliwości, że powyższe...

III AZP 16/95 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów Sądu Najwyższego z 1995-09-05

rażące naruszenie prawa, w tym w szczególności art. 132 par. 1 i art. 107 Kpa., Decyzją z dnia 22 listopada 1993 r. Wójt Gminy Ł. w trybie art. 200 par. 2 Kpa w związku...
Wojewódzki w T. wnosząc o stwierdzenie nieważności decyzji z powodu rażącego naruszenia prawa. W uzasadnieniu skargi wyrażono pogląd, według którego 'zakres przedmiotowy...

OPK 24/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-03-05

, iż decyzja ta wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości rzeczowej oraz z rażącym naruszeniem prawa materialnego. Na podstawie decyzji Naczelnika Miasta i Gminy...
rażące naruszenie prawa., Samorządowe Kolegium Odwoławcze w P., stosownie do powyższego wniosku Romualda J., wszczęło postępowanie w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji...

OPK 10/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-10-23

, pomimo że została wydana z rażącym naruszeniem prawa, ponieważ decyzja ta wywołała nieodwracalne skutki prawne. Nabywca lokali korzysta bowiem z rękojmi wiary publicznej...
wydana z naruszeniem prawa, po rozpoznaniu na posiedzeniu jawnym pytań prawnych pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., zgłoszonych na podstawie art. 22...

OPK 24/02 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2002-09-16

do formułowania różnych poglądów co do ich treści, to nie sposób twierdzić, że przyjęcie jednego z możliwych poglądów stanowi rażące naruszenie prawa. Gdyby więc Kolegium...
dodatku mieszkaniowego nie może być zakwalifikowane jako rażące naruszenie wskazanych przez Kolegium przepisów ustawy i rozporządzenia, to przyjęcie innego stanowiska...

OPK 32/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-06-05

w imieniu Jacka Ż. Anna S. zgłosiła żądanie stwierdzenia nieważności wskazanej decyzji z dnia 21 grudnia 1960 r. twierdząc, że decyzja ta wydana została z rażącym naruszeniem...
prawa własności czasowej gruntu warszawskiego, po rozpoznaniu (...) pytania prawnego pełnego składu Samorządowego Kolegium Odwoławczego w W., wniesionego na podstawie art...

OPK 16/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-09-24

. 156 par. 1 pkt 2 Kpa w części stanowiącej o rażącym naruszeniu prawa jako przesłance stwierdzenia nieważności decyzji wymaga odrębnej oceny po wyjaśnieniu treści przepisu...
o uzasadnienie uchwały można przyjąć, że Kolegium dopatruje się w decyzji o rejestracji pojazdu rażącego naruszenia przepisu art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo...
1   Następne >   3