Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawody prawnicze X

II GSK 728/21 - Wyrok NSA z 2022-03-16

drugim stwierdził, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa; w punkcie trzecim przyznał od ORA na rzecz skarżącej sumę pieniężną w kwocie 1000...
o zobowiązanie organu do załatwienia wniosku, stwierdzenia, że bezczynność organu miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa oraz przyznanie na jej rzecz sumy pieniężnej...

VI SAB/Wa 30/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-12

do spraw odwołań od wyników egzaminu adwokackiego dopuściła się bezczynności, a bezczynność ta nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa; 3. zasądza od Komisji...
terminie z rażącym naruszeniem prawa. Wniosła, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 p.p.s.a., o zobowiązanie organu do wydania aktu administracyjnego uchwały kończącej...

II GSK 105/17 - Wyrok NSA z 2017-04-06

zobowiązania organu do przyjęcia ślubowania od skarżącej; stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności, jednak nie miała ona miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz orzekł...
stopień naruszenia prawa w świetle art. 149 § 1 p.p.s.a. uznał, że bezczynność organu nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa, była natomiast spowodowana problemami...

II GSK 1500/19 - Wyrok NSA z 2020-02-25

postępowanie sądowe w zakresie zobowiązania do wydania aktu, stwierdził, że organ dopuścił się bezczynności, która nie miała miejsca z rażącym naruszeniem prawa oraz orzekł...
z rażącym naruszeniem prawa. Skarżąca wniosła, na podstawie art. 149 § 1 pkt 1 p.p.s.a., o zobowiązanie organu do podjęcia uchwały kończącej postępowanie odwoławcze...

VI SA/Wa 2347/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-02-28

i została wydana z rażącym naruszeniem prawa, tj. art. 32 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 10 ust. 1 pkt 1-9, a także art. 12 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 maja 2007 r. o zmianie...
., Rozwijając w uzasadnieniu zarzuty skargi, skarżąca - powołując się na stanowisko judykatury i doktryny na wstępie szeroko odniosła się do istoty rażącego naruszenia prawa...

VI SA/Wa 547/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-06-07

'), stwierdził nieważność powyższej uchwały, jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Ww. uchwałą Komisja ustaliła pozytywny wynik egzaminu wstępnego O. S. na aplikację...
na uzasadnione prawdopodobieństwo, że uchwała ta jest dotknięta wadą wymienioną w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., polegającą na jej wydaniu z rażącym naruszeniem prawa...

II GSK 622/14 - Wyrok NSA z 2015-04-28

[...] stycznia 2013 r. decyzji., Skarżący wniósł skargę na bezczynność Ministra Sprawiedliwości w sprawie znak [...], z powodu rażącego naruszenia przepisów prawa...
, czy bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa., Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w postanowieniu z dnia 26 lipca...

II GSK 840/18 - Wyrok NSA z 2018-10-18

, iż powyższe uchybienia wpłynęły na wynik przedmiotowej sprawy w wyniku czego została wydana uchwała z rażącym naruszeniem prawa, które winno czynić stwierdzeniem jej nieważności...
z rażącym naruszeniem prawa procesowego i pozostawienie jej w obrocie prawnym z naruszeniem prawa dającym podstawę do wznowienia postępowania, polegającym na braku umożliwiania...

VI SA/Wa 523/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-06-29

., uznając, że w sprawie nie zachodzą przesłanki rażącego naruszenia prawa, o których mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a., a wydana decyzja nie zawiera wady o tak dużym...
na stanowisko notariusza i wyznaczeniu siedziby kancelarii notarialnej w W., pomimo, że decyzja z dnia [...] lutego 2009 r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa,, - art. 77...

OSK 403/04 - Wyrok NSA z 2005-02-01

r. było w pełni uzasadnione, bo wykazał rażące naruszenie prawa /art. 50 ust. 4 i art. 51 ust. 1 pkt 2 - Prawa budowlanego/ ale organ nie ocenił tych naruszeń prawidłowo...
rażącego naruszenia prawa jest to, że treść decyzji pozostaje w sprzeczności z treścią przepisu poprzez ich proste zestawienie ze sobą. Organ wydający zaskarżoną decyzję...
1   Następne >   +2   +5   +10   48