Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Zawieszenie/podjęcie postępowania X
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Po 391/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-18

wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów regulujących uiszczanie opłaty skarbowej tj. ustawy...
ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu sprzeciwu organ wskazał, że opłata skarbowa została...

III SA/Po 394/10 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2010-08-18

wydanie z rażącym naruszeniem prawa, które polegało na błędnym przyjęciu, że art. 90 TWE ma zastosowanie do przepisów regulujących uiszczanie opłaty skarbowej tj. ustawy...
ostatecznej decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., W uzasadnieniu sprzeciwu organ wskazał, że opłata skarbowa została...

I SA/Wr 541/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-07-15

o stwierdzenie nieważności decyzji wydanej w wyniku postępowania odwoławczego, powołując się na wydanie decyzji z rażącym naruszeniem prawa (art. 247 § 1 pkt 3 ustawy z dnia...
[...] r. nr [...]. Argumentując swoje stanowisko organ wyjaśnił znaczenie pojęcia 'rażące naruszenie prawa', wskazując, iż dotyczy wyłącznie takich sytuacji...

IV SAB/Wa 78/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-18

przed wyrokowaniem pozostaje jeszcze w stanie bezczynności, ale nadto czy bezczynność ta miała miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że Sąd...
lub przewlekłość miały miejsce z rażącym naruszeniem prawa. Istotą takich spraw jest bowiem w ogólności kwestia 'opieszałego' działania organu administracji publicznej. Wynika...

I SA/Wa 204/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-18

. nr [..] stwierdziło nieważność powołanej decyzji z dnia [..] października 1948 r. jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa., Ponownie rozpoznając sprawę Kolegium decyzją z dnia...
decyzja z dnia [...] października 1948 r. wydana została z rażącym naruszeniem prawa., 4. Na powyższą decyzję skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie...

VI SAB/Wa 18/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-18

przewlekłego prowadzenia niniejszej sprawy przez Prezesa UKE;, 2. stwierdzenie, że przewlekłe prowadzenie niniejszej sprawy stanowi rażące naruszenie prawa;, 3...
. zasądzenie od Prezesa UKE na rzecz S. S.A. kosztów postępowania., Ponownie wskazała na rażące naruszenie prawa przez organ w zakresie sposobu i terminu rozpoznania jej wniosku...

I SA/Ke 241/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-09-10

, iż zaskarżona decyzja dotknięta jest wadą rażącego naruszenia prawa i skarżąca wystąpiła z wnioskiem o stwierdzenie jej nieważności. Rażące naruszenie prawa polega zdaniem...
w niniejszej sprawie zmierzał do obejścia prawa lub spowodowania przedłużenia pozostawania w obrocie prawnym aktu lub czynności dotkniętej wadą nieważności (zob. J.P. Tarno...

III SA/Po 578/07 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2007-12-13

prawa (pkt 2)., Należy przy tym wyjaśnić, iż w orzecznictwie zgodnie przyjmuje się, iż przy ocenie, czy wystąpiło 'rażące naruszenie prawa', o którym mowa w art. 156 § 1 pkt...
nie można zaakceptować z punktu widzenia wymagań praworządności (zob. wyrok NSA z 09.02.2005 r., OSK 1134/04, Lex nr 165717). O 'rażącym naruszeniu prawa' w rozumieniu...

II SA/Po 372/17 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2017-08-24

ma charakter rażącego naruszenia prawa. Przepisy te zobowiązują organy władzy publicznej do podjęcia wszelkich działań niezbędnych w celu dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego...
w niniejszej sprawie kwalifikowanej formy naruszenia prawa, jaką jest rażące naruszenie prawa, należy wskazać, że z tą przesłanką stwierdzenia nieważności decyzji...

II SA/Kr 1466/13 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-01-07

błędnej wykładni przepisów prawa, na podstawie których dokonuje się oceny, czy decyzja Prezydenta Miasta jak wyżej została wydana z rażącym naruszeniem prawa,, Art. 55 ustawy...
elementów ( parametrów technicznych) nie jest dotknięte wadą rażącego naruszenia prawa w sytuacji, w której bez tych elementów inwestycja ta może być kształtowana...
1   Następne >   +2   +5   +10   63